Badania historyczne w Polsce


Archiwa cyfrowe i bazy danych


Bibliografia Historii Polskiej
Bibliografia Historii Polskiej

Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Instytut Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN. Aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1980–2011.

Ogólnopolską Komputerową Bazę Cmentarzy Wojennych
Ogólnopolską Komputerową Bazę Cmentarzy Wojennych

Ogólnopolską Komputerową Bazę Grobów tworzy zespół pracowników Rady OPWiM i Urzędów Wojewódzkich w całej Polsce. Prace trwają, ciągle napływają nowe informacje i zdjęcia o obiektach, które wymagają inwentaryzacji.

Fotohistoria.eu – Serwis fotograficzny XX. wieku
Fotohistoria.eu – Serwis fotograficzny XX. wieku

Celem serwisu fotograficznego XX wieku jest gromadzenie i opracowanie zbioru fotografii z zakresu historii społecznej XX wieku z terenu Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, ratowanie zagrożonych zbiorów, udostępnianie i upowszechnianie zgromadzonych kolekcji. Na stronie są dostępne fotografie ze zbiorów Ośrodka KARTA, Polskiej Agencji Prasowej PAP, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego oraz zdjęcia dodane przez osób prywatnych. Strona oferuje wyszukiwarkę tematyczną.

Fototeka Muzeum Powstania Warszawskiego
Fototeka Muzeum Powstania Warszawskiego

Fototeka Muzeum Powstania Warszawskiego liczy blisko 5000 fotografii archiwalnych i stale jest powiększana. Prezentujemy fotografie dokumentujące Powstanie Warszawskie oraz ukazujące Warszawę z lat 1935 -1946. Umieszczamy tu fotografie określonych autorów, do których uzyskaliśmy autorskie prawa majątkowe. Wyjątek stanowią fotografie nieznanych autorów niemieckich.

Internetowa baza ekshumowanych na terenie Warszawy w latach 1945-1947
Internetowa baza ekshumowanych na terenie Warszawy w latach 1945-1947

W zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy znajdują się dane dotyczące osób, których ciała zostały ekshumowane na terenie Warszawy w latach 1945-1947. W czasie okupacji i powstania warszawskiego znaczna cześć ofiar nie została pochowana na cmentarzach. Do zwłok dołączano pojemnik z informacjami (imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia). Po zakończeniu wojny rozpoczęto ekshumacje, które zakończyły się w 1947 r. pochowaniem zmarłych na warszawskich cmentarzach. Za każdym razem sporządzano listę ekshumowanych, przepisując zawarte w pojemnikach informacje. Na podstawie list Archiwum Państwowe m.st. Warszawy sporządziło internetową bazę danych zawierającą 15163 imion i nazwisk oraz sygnatury dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy.

Listy Katyńskie
Listy Katyńskie

Strona zawiera w formacie PDF Księgę Cmentarną Polskiego Cmentarza Wojennego (Katyń, Charków, Miednoje, Bykownia) zawierającą biogramy wszystkich znanych dotąd ofiar.

Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA
Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA

Archiwum Historii Mówionej to największy w Polsce zbiór relacji biograficznych oraz innych archiwalnych świadectw, obejmujących niemal cały XX wiek. Zbiór obejmuje około 3,5 tysiąca nagrań audio i 90 wideo. Pierwsze nagrania pochodzą z 1987 roku, kiedy to zainicjowany przez środowisko KARTY ruch społeczny – Archiwum Wschodnie – rozpoczął niezależną od komunistycznych władz akcję nagrywania wspomnień mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich, obywateli polskich represjonowanych przez sowieckie władze. Po 1989 roku relacje biograficzne nagrywane były w ramach Ośrodka KARTA, który w 2003 roku powołał wydzielony program Historia Mówiona. Efektem działania programu jest wciąż powiększający się zbiór nagrań AHM. Zbiór od 2006 r. jest częścią Medioteki Domu Spotkań z Historią (DSH).

Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego
Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego

Głównym zadaniem powstałego 2004 r. Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego jest utrwalenie relacji kilku tysięcy żołnierzy Armii Krajowej – uczestników Powstania Warszawskiego, żyjących dzisiaj w Polsce i za granicą. W tej chwili Archiwum przeprowadziło ponad 2000 wywiadów z uczestnikami Powstania Warszawskiego. Wszystkie relacje są utrwalane w wersji elektronicznej i publikowane na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapisy filmowe rozmów będą też sukcesywnie udostępniane w czytelni Muzeum. Obok archiwizacji rozmów z kombatantami, Archiwum Historii Mówionej przygotowuje także wydawnictwa multimedialne i książkowe wykorzystujące zebrane nagrania.

Program INDEX Otworzenie Pamięci Polski – Pamięc Polaków Zamordowanych i Represjonowanych przez Hitlerowców za Pomoc Żydom
Program INDEX Otworzenie Pamięci Polski – Pamięc Polaków Zamordowanych i Represjonowanych przez Hitlerowców za Pomoc Żydom

Program INDEX to realizowany pod patronatem Rady Europy międzynarodowy program, którego głównym celem jest gromadzenie informacji o źródłach do historii Polski przechowywanych w archiwach zagranicznych. Program jest wciąż kontynuowany, ze szczególnym naciskiem nad informacją o Polakach Zamordowanych i Represjonowanych przez Hitlerowców za Pomoc Żydom.

Program Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką
Program Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką

Celem programu jest stworzenie imiennej bazy danych, zawierającej wszystkie możliwe do uzyskania informacje o ofiarach i prześladowaniach niemieckich wobec obywateli polskich w latach 1939-1945. Wynikiem programu będzie zebranie w jednym miejscu rozproszonych, często w ogóle dotąd niedostępnych danych o osobach, które stały się ofiarami agresji nazizmu. Pochodzą one z dokumentów archiwalnych przechowywanych w instytucjach zajmujących się problematyką II wojny światowej, a także bezpośrednio od ofiar i ich rodzin.

Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”
Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”

Archiwum Solidarności utworzono w ramach konspiracji, ale bez formalnego związku z jakąkolwiek z istniejących podziemnych struktur. Zadanie archiwum polegała na gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu - w nielegalnym "drugim obiegu" - dokumentów, relacji i analiz. Udało się zebrać znaczącą część podstawowych dokumentów "Solidarności" (m.in. zapisy magnetofonowe I Krajowego Zjazdu Delegatów, posiedzeń Komisji Krajowej), a także zachęcić dziennikarzy i historyków do opisania poszczególnych wydarzeń i opracowania relacji. Od 1984 roku seria "Archiwum Solidarności" zaczęła się pojawiać w - jak to wówczas mówiono - "punktach kolportażu". Stałym partnerem była Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, największe wydawnictwo konspiracyjne. Do 1990 roku wydano 24 książki. W 1991 roku powstało Stowarzyszenie Archiwum Solidarności, które przejęło dorobek i zbiory poprzedniego, nielegalnego archiwum. Dzisiaj wszystkie zbiory archiwalne zostały zdeponowane w Archiwum Opozycji Ośrodka KARTA (kolekcja "Solidarność - narodziny ruchu").

Spis Powstańców śląskich
Spis Powstańców śląskich

Spis Powstańców śląskich zweryfikowanych przez Związek Powstańców Śląskich w latach 1936-1939, na stronach Pracowni Historii Powstań Śląskich w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Indeks Represjonowanych przez organa władzy sowieckiej w latach 1939–56
Indeks Represjonowanych przez organa władzy sowieckiej w latach 1939–56

„Indeks Represjonowanych” to jedyny w Polsce program badawczy zajmujący się całościową imienną dokumentacją losów obywateli polskich represjonowanych przez organa władzy sowieckiej w latach 1939–56.  Program realizowany jest od stycznia 1988 przez Archiwum Wschodnie, a następnie Ośrodek KARTA. Komputeryzowane dane z ankiet personalnych represjonowanych, a z czasem też zbiorowych materiałów źródłowych wypełniają bazę danych „Indeksu”. Baza ta, dostępna jedynie w siedzibie KARTY, liczy obecnie ok. 950.000 biogramów (każda informacja źródłowa wprowadzana jest do bazy oddzielnie, zatem jedna osoba może występować kilkakrotnie).

Wirtualny Cmentarz - baza danych zebranych z nagrobków Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie
Wirtualny Cmentarz - baza danych zebranych z nagrobków Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie

Baza danych jest wynikiem inwentaryzacji przeprowadzonej w 2006 r.-2009 r. W bazie znajdują się już obecnie wszystkie zebrane na cmentarzu dane. Do końca 2010 r. wprowadzono do bazy korektę danych oraz uzupełniono ją o materiały archiwalne.

22
maj
Dyskusja panelowa
Połączeni współnym losem: Polacy, Niemcy, Żydzi
Czytaj więcej