Badania historyczne w Polsce


Archiwa wojskowe


Archiwum Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOLW) we Wrocławiu
Archiwum Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOLW) we Wrocławiu

Archiwum jest jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych odpowiedzialną za gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej powstałej i powstającej w Uczelni.

Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni
Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni

Archiwum Marynarki Wojennej powstało w maju 1947 roku. Gromadzi, zabezpiecza, opracowuje i udostępniania materiały archiwalne związane z Marynarką Wojenną. W początkowym okresie swojej działalności Archiwum gromadziło akta przedwojennej Marynarki Wojennej, dzienniki okrętowe, dokumenty personalne, relacje uczestników walk z 1939 roku, korespondencje oraz fachowe czasopisma Marynarki Wojennej.

Archiwum Sił Powietrznych w Nowym Dworze Mazowieckim
Archiwum Sił Powietrznych w Nowym Dworze Mazowieckim

Archiwum Sił Powietrznych obejmuje zasięgiem działania Dowództwo Sił Powietrznych oraz jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Sił Powietrznych, jak też inne jednostki organizacyjne funkcjonujące na obszarze działania Sił Powietrznych, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, których materiały archiwalne wchodzą do zasobu archiwalnego Centralnego Archiwum Wojskowego.

Archiwum Straży Granicznej we Szczecinie
Archiwum Straży Granicznej we Szczecinie

Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie powstało w 1991 roku w wyniku przekształcenia Archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza. Dokumenty zgromadzone w archiwum dzielą się na trzy grupy: materiały formacji granicznych z lat 1918-1939, dokumentacja Wojsk Ochrony Pogranicza oraz akta jednostek Straży Granicznej począwszy od 1991 roku.

Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie
Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie

Do głównych zadań Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej należy: gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, przechowywanie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych; udostępnianie materiałów archiwalnych do celów służbowych i naukowo-badawczych;
prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacja przekazów źródłowych o wartości historycznej; wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wyciągów i reprodukcji z materiałów archiwalnych; wykonywanie odpisów, wyciągów i reprodukcji dokumentów; opracowywanie zespołów akt; prowadzenie działalności informacyjnej o zasobie.

Archiwum Wojskowe w Toruniu
Archiwum Wojskowe w Toruniu

Na zasób Archiwum składają się następujące rodzaje dokumentacji:
normatywno-organizacyjna: rozkazy, (zarządzenia, wytyczne, instrukcje, regulaminy); operacyjna (plany rozwoju rodzajów wojsk i służb, analizy i oceny sytuacji wojskowo-politycznej); mobilizacyjna (rozkazy, zarządzenia, wytyczne, instrukcje dotyczące planowania i organizacji przedsięwzięć mobilizacyjnych); szkoleniowa; planistyczno-sprawozdawcza;
inspekcyjno-kontrolna; kadrowa (rozkazy, zarządzenia, wytyczne, analizy i oceny kadrowe, teczki akt personalnych żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojsk); naukowo-badawcza (programy prac naukowo-badawczych, opracowania, sprawozdania, analizy i oceny); finansowa (zasady wynagradzania i premiowania żołnierzy i pracowników cywilnych wojska, preliminarze, sprawozdania i analizy finansowe); gospodarcza; inwestycyjna i eksploatacyjna; kancelaryjna i archiwalna; historiograficzna i popularyzatorska (opracowania monograficzne jednostek; kroniki jednostek i instytucji wojskowych);
sądowa i prokuratorska; medyczna (księgi chorych, historie chorób, orzeczenia lekarskie Okręgowej Komisji Lekarskiej i Garnizonowych Wojskowych Komisji Lekarskich); cywilna (akta Wojewódzkich Komitetów Obrony i Wojewódzkich Inspektoratów Obrony Cywilnej, Urzędów i Zakładów Poczty i Telekomunikacji oraz innych instytucji związanych z obronnością)

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy
Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

Zadania Archiwum Wojskowego w Oleśnicy.
Kształtowanie wojskowego zasobu archiwalnego poprzez opiniowanie projektów Rzeczowych Wykazów Akt opracowywanych przez jednostki organizacyjne objęte nadzorem archiwalnym, prowadzenie ekspertyz i udzielanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz prowadzenie kontroli problemowych postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych.
Przyjmowanie materiałów archiwalnych z jednostek organizacyjnych oraz ich ewidencjonowanie, jak również zapewnianie im właściwych warunków przechowywania w magazynie.
Udostępnianie materiałów archiwalnych dla zabezpieczenia potrzeb klientów w celu służbowego i naukowego wykorzystania oraz rozbudowa pomocy archiwalnych w celu udoskonalania systemu wyszukiwania informacji.
Prowadzenie działalności informacyjnej o zasobie archiwalnym dla osób zainteresowanych i instytucji oraz popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych.
Realizacja spraw poświadczeniowych poprzez wykonywanie kwerend osobowych oraz wydawanie zaświadczeń, odpisów, wyciągów, reprodukcji z przechowywanych materiałów archiwalnych

Komenda Główna Policji. Główne Archiwum Policji w Warszawie
Komenda Główna Policji. Główne Archiwum Policji w Warszawie

Zadania Archiwum to kształtowanie zasobu archiwalnego Policji i nadzór nad jego właściwym zabezpieczeniem; prowadzenie centralnej ewidencji archiwalnej Policji materiałów archiwalnych przechowywanych wieczyście oraz akt osobowych zwolnionych policjantów i pracowników KGP; przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej przekazanych przez komórki organizacyjne KGP; udostępnianie zasobu archiwalnego uprawnionym instytucjom i osobom; wykonywanie dla uprawnionych osób i instytucji kwerend do celów służbowych, publicystycznych, naukowo-badawczych i poznawczych.

Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry we Krakowie
Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry we Krakowie

Do ustawowych zadań archiwum należy koordynowanie działalności archiwalnej w resorcie Obrony Narodowej; kształtowanie wojskowego zasobu archiwalnego; gromadzenie, ewidencja, przechowywanie, opracowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej; prowadzenie w kraju i za granicą poszukiwań polskich archiwaliów wojskowych, prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie archiwistyki wojskowej; udostępnianie materiałów archiwalnych do celów służbowych i naukowo-badawczych.

22
maj
Dyskusja panelowa
Połączeni współnym losem: Polacy, Niemcy, Żydzi
Czytaj więcej