Badania historyczne w Polsce


Pozostałe archiwa


Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Archiwum  jest jednostką o charakterze naukowo-badawczym, której głównym celem jest gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie materiałów archiwalnych dotyczących działalności Akademii, udostępnianie zbiorów w celach naukowych oraz publikacja dokumentów. Archiwum współpracuje ze wszystkimi jednostkami uczelni, sprawując nadzór nad bieżącym zasobem akt. Początki działalności archiwum wiążą się z 1873 rokiem i faktem usamodzielnienia się Szkoły Sztuk Pięknych. Akta z wcześniejszego okresu znajdują się w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Archiwum gromadzi dokumentację aktową, fotograficzną i filmową oraz nagrania. Zasób Archiwum stanowią dokumenty aktowe związane z działalnością Akademii od momentu jej powstania w 1904 roku. Poza tym zasób archiwalny obejmuje Spuścizny osób prywatnych związanych z Akademią, obejmujące prywatną korespondencję, urzędową dokumentację twórczości, wycinki prasowe, katalogi wystaw, fotografie i odznaczenia; dokumentację Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa.

Archiwum Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie - Pracownia Historii Szkolnictwa Teatralnego
Archiwum Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie - Pracownia Historii Szkolnictwa Teatralnego

Pracownia Historii Szkolnictwa Teatralnego została utworzona w 1982 roku. Gromadzone zbiory – pozyskiwane w drodze zakupów i darowizn, a także wytwarzane w toku działalności statutowej uczelni – obejmują materiały dotyczące dziejów szkolnictwa oraz historii teatru, ze szczególnym uwzględnieniem wykładowców i absolwentów Akademii Teatralnej i jej poprzedników.

Archiwum Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie
Archiwum Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie

Archiwum PAN w Warszawie jest wiodącą placówką archiwalną PAN, posiadającą zasób historyczny, gromadzącą i przechowującą materiały archiwalne jednostek organizacyjnych PAN, posiadającą prawo gromadzenia spuścizn uczonych, dokumentacji towarzystw i instytucji naukowych w formie daru, depozytu i zakupu.
Zasób Archiwum PAN jest podzielony na trzy działy. Dział I obejmuje akta instytucji naukowych, redakcji i komitetów. Dział II obejmuje dokumenty wytworzone przez PAN — jej władze, jednostki organizacyjne, placówki naukowe oraz towarzystwa naukowe dotowane przez PAN do 1983 roku. Dział III obejmuje spuścizny uczonych polskich. Są to materiały pochodzenia prywatnego. Archiwum PAN gromadzi również fotografie i medale, posiada też różne kolekcje, jak kolekcja dokumentów do dziejów Uniwersytetu Wileńskiego czy zbiór nekrologów uczonych polskich, a także mikrofilmy i fotokopie.

Archiwum Polskiej Akademii Nauk (APAN) - Oddział w Poznaniu
Archiwum Polskiej Akademii Nauk (APAN) - Oddział w Poznaniu

Otworzony w 1956 r. Archiwum PAN w Poznaniu jest Oddziałem Archiwum PAN w Warszawie. Archiwum zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem oraz opracowywaniem i udostępnianiem materiałów źródłowych do dziejów nauki polskiej. Oddział przechowuje akta placówek PAN i innych instytucji naukowych, gromadzi materiały pochodzenia prywatnego w postaci spuścizn po uczonych Poznania i Wielkopolski. Zbiory archiwalne udostępnia się pracownikom naukowym i studentom poznańskich uczelni, środowiskom naukowym krajowym i zagranicznym oraz wszystkim osobom zainteresowanym dziejami i osiągnięciami nauki w regionie. Poza bezpośrednim wykorzystaniem archiwaliów Oddział udostępnia swój zasób odpowiadając na kwerendy, tzn. udzielając informacji na podstawie przeprowadzanych przez swoich pracowników poszukiwań źródłowych.

Archiwum Polskiej Akademii Nauk (APAN) - Oddział w Katowicach
Archiwum Polskiej Akademii Nauk (APAN) - Oddział w Katowicach

Przedmiotem działania Archiwum jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Kasy im. J. Mianowskiego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, I-III Kongresu Nauki Polskiej, innych placówek, instytucji naukowych, zbiory, kolekcje, spuścizny naukowców oraz jego zasób historyczny.

Archiwum Solidarności i Ruchów Wolnościowych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
Archiwum Solidarności i Ruchów Wolnościowych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

Archiwum ma za zadanie gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie źródeł opisujących opór społeczny wobec władzy komunistycznej w latach 1970-1989 oraz materiałów dotyczących „Solidarności” i antykomunistycznej opozycji demokratycznej działającej w Polsce i poza jej granicami. Na zasób archiwum składają się dokumenty życia społecznego, w tym druki ciągłe, plakaty i ulotki, banknoty, kalendarze, niezależna filatelistyka: znaczki, koperty i karty okolicznościowe, archiwalia związkowe i osobiste darczyńców związane z życiem codziennym w PRL, gazety oficjalnego obiegu polskie i zagraniczne oraz wycinki prasowe.
Od 2008 roku prowadzi się projekt notacji filmowych – wywiadów z osobami uczestniczącymi w działaniach opozycji demokratycznej i tworzącymi kulturę niezależną a w szczególności działającymi w ruchu społecznym i związku zawodowym „Solidarność”. Archiwum notacji filmowych stale rośnie i dziś zawiera już setki godzin nagrań składających się na ponad 500 notacji.

Archiwum Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie
Archiwum Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie

Fundacja w czasie swojej dotychczasowej działalności zgromadziła dokumenty ponad miliona osób, które starały się o świadczenia z tytułu doznanych w czasie II wojny światowej represji. Materiały te zawierają zazwyczaj szczegółowy opis miejsca i warunków pracy uwiarygodniony dodatkowo zeznaniami świadków i oryginałami bądź kserokopiami dokumentów. Uzupełniają je fotografie i inne materiały ikonograficzne. Typowe dokumenty (oryginały i kserokopie), jakie znajdują się we wnioskach beneficjentów Fundacji powstały w czasie wojny lub po jej zakończeniu, w tym także zaświadczenia wystawiane przez różne instytucje, przechowujące materiały archiwalne z czasów wojny.
Pierwsza grupa dokumentów obejmuje między innymi dokumenty wydawane przez władze niemieckie w czasie II wojny światowej, niemieckie zakłady pracy, które korzystały z pracy niewolniczej obywateli różnych narodowości, władze alianckie w czasie wojny i po jej zakończeniu.
Druga grupa materiałów jest znacznie liczniejsza - są to zaświadczenia wydawane np. przez Główną (lub Okręgowe) Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej, iędzynarodową Służbę Poszukiwań w Arolsen, agendy Czerwonego Krzyża - Międzynarodowy Komitet lub komitety krajowe, państwowe muzea obozów koncentracyjnych, Żydowski Instytut Historyczny, archiwa państwowe - polskie, niemieckie i inne, oświadczenia świadków, z ich uwiarygodnionymi podpisami, zaświadczenia kombatanckie, legitymacje kombatanckie, decyzje Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz zaświadczenia instytucji ubezpieczeniowych (ZUS, KRUS i inne). We wnioskach beneficjentów znaleźć można także inne materiały źródłowe pochodzące z prywatnych zbiorów, np. korespondencję z okresu represji, pamiętniki wspomnienia.
W zasobie Archiwum znajduje się kilka tysięcy relacji i wspomnień osób represjonowanych, nadesłanych w odpowiedzi na apele i konkursy, organizowane prze Fundację. Fundacja przechowuje ponadto dokumentację przekazywaną przez środowiska kombatanckie poszkodowanych przez III Rzeszę - Oddziały Wojewódzkich Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych Przez III Rzeszę.
Pod względem zasięgu terytorialnego zgromadzone materiały mogą być wykorzystane zarówno do badań historycznych w skali ogólnoeuropejskiej, jaki i o zasięgu regionalnym. Pozwalają na zapoznanie się z losami dużych grup ludzkich rozsianych na całym okupowanym przez III Rzeszę terytorium oraz przebiegiem represji w poszczególnych krajach. W skali regionalnej dostarczają unikalnych informacji o represjach nazistowskich w poszczególnych powiatach, miastach i wioskach, które często umykają uwadze historiografii. Możliwe też jest jej zastosowanie przy badaniu wojennych losów poszczególnych grup społecznych jak inteligencja, chłopi, robotnicy.
Na korzystanie z dokumentacji, znajdującej się w Archiwum do celów naukowo-badawczych zgodę musi wyrazić Zarządu Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie".

Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie
Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie

Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu gromadzi dokumenty, rękopisy i akta tworzące dwa zespoły - Archiwum Zakładowe, obejmujące bieżącą dokumentację instytucji oraz Archiwum Naukowe obejmujące problematykę całego Wzgórza Wawelskiego, które jest rozdzielone na trzy grupy: Archeologia, Muzeum, Rysunki i projekty techniczne.

Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego
Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego

Do zakresu działalności Archiwum należy gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, uzupełnianie zasobów bibliotecznych poprzez kupno, otrzymywanie darowizn i wymianę z innymi placówkami w kraju i zagranicą oraz prowadzenie biblioteki i czytelni. Dział opracowuje także Listę Uczestników Powstania Warszawskiego – zajmuje się jej uzupełnianiem i weryfikacją oraz prowadzi dokumentację związaną z Murem Pamięci.

Dział Gromadzenia Zbiorów Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu
Dział Gromadzenia Zbiorów Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu

Dział Gromadzenia Zbiorów zajmuje się gromadzeniem dokumentów i pamiątek poobozowych, prowadzi poszukiwania byłych więźniów w celu zbierania relacji z ich pobytu w obozie, przeprowadza kwerendy w wielu zbiorach archiwalnych zarówno na terenie Polski jak i Niemiec, Rosji czy Izraela, prowadzi wymianę materiałów archiwalnych z innymi archiwami, udziela instytucjom i osobom prywatnym informacji o zasobach archiwalnych, gromadzi przedmioty związane z historią obozu, sprawuje również pieczę nad obiektami poobozowymi znajdującymi się na terenie Muzeum w Rogoźnicy. Do zadań działu należy też przechowywanie i udostępnianiem zgromadzonych materiałów archiwalnych. Dokonuje się wypożyczeń w celach naukowo-badawczych i wystawienniczych.

Archiwum Muzeum Stutthof w Sztutowie
Archiwum Muzeum Stutthof w Sztutowie

Archiwum Muzeum Stutthof przechowuje archiwalia byłego KL Stutthof oraz wszelkie inne materiały, które dotyczą więźniów i obozu Stutthof. W Archiwum znajdują się oryginalne niemieckie dokumenty obozowe, korespondencja obozowa byłych więźniów, a także materiały źródłowe powstałe po wojnie- ankiety, wspomnienia i relacje, dokumentacja dotycząca byłych więźniów etc. Wszystkie archiwalia posiadane oraz wciąż pozyskiwane, są opracowane i udostępniane do celów naukowo-badawczych.

Telewizja Polska S.A - Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych
Telewizja Polska S.A - Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych

Archiwa TVP to nie tylko taśmy, ale również dokumentacja prasowa, której zbiory liczą ponad 50 lat, kilometry dokumentacji aktowej, 150 tysięcy pozycji nagrań dźwiękowych stanowiących ilustrację muzyczną do programów telewizyjnych, a także zbiór biblioteczny gromadzony od 1953 r. Zbiory te niezbędne są w pracy dziennikarzy i innych twórców programów telewizyjnych, teatralnych i filmowych. W magazynach Filmoteki i Wideoteki przechowuje się ok. 115 tysięcy taśm filmowych, ok. 150 tysięcy analogowych taśm magnetowidowych i ok. 10 tysięcy taśm cyfrowych. Ponad 60 procent zbiorów to produkcja własna TVP S.A. W zbiorach Fonoteki znajdują się nagrania dźwiękowe programów artystycznych i dziecięcych zarejestrowane na ca 30 tysiącach taśm magnetofonowych i płytach CD. Od 1997 r. rozpoczęto systematyczną cyfryzację nagrań dźwiękowych. Na początku lat 90-tych rozpoczęto komputeryzację zbiorów.

Archiwum Polskiego Radia S.A. w Warszawie
Archiwum Polskiego Radia S.A. w Warszawie

Zbiory muzyczne gromadzono od początku istnienia Polskiego Radia (od roku 1925), jednak całe zbiory przedwojenne (stalowe taśmy, płyty, partytury) uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej. Zaraz po wojnie do siedziby Radia zaczęto sprowadzać płyty z całej Polski oraz poniemieckie taśmy magnetofonowe z Wrocławia (pierwsze na świecie nagrania muzyczne na taśmach); od różnych instytucji i osób prywatnych przychodziły dary. Po ponad 50 latach, jakie upłynęły od zakończenia wojny, Archiwum Polskiego Radia stanowi unikalny zbiór nagrań muzycznych, słownych, i słowno-muzycznych - publikacji, nagrań koncertowych i studyjnych. Jest to muzyka polska i zagraniczna, często w najlepszych wykonaniach. Przechowywany jest tu bogaty zbiór nagrań polskiej muzyki współczesnej. Do najcenniejszych kolekcji Archiwum należą materiały związane z Radiem Wolna Europa. Najstarsze nagrania, przechowywane wcześniej na taśmach szpulowych, są obecnie rekonstruowane i kopiowane na nowoczesne nośniki cyfrowe.

Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Archiwum gromadzi, przechowuje i udostępnia archiwalia związane głównie z historią KL Auschwitz oraz częściowo także innych obozów koncentracyjnych. W zbiorach gromadzone są oryginalne niemieckie dokumenty obozowe, kopie dokumentów otrzymane z innych instytucji w kraju i za granicą, materiały źródłowe powstałe po wojnie (wspomnienia, relacje byłych więźniów, materiały procesowe dotyczące zbrodniarzy hitlerowskich, etc.), fotografie, mikrofilmy, negatywy, filmy dokumentalne, opracowania, recenzje, referaty, scenariusze wystaw i filmów oraz kwerendy.

Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APMM)
Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APMM)

Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APMM) gromadzi, przechowuje, zabezpiecza i udostępnia materiały dotyczące byłego obozu. Wśród archiwaliów największą i zarazem najważniejszą grupę stanowią oryginalne akta wytworzone przez kancelarie obozowe w latach 1941-1944. Zgoła odmienną treść i formę prezentują dokumenty sporządzone przez więźniów Majdanka, wśród których najważniejsze miejsce zajmują grypsy wysyłane z obozu, a także spisane po wojnie wspomnienia i relacje osób więzionych. Materiały archiwalne udostępniane są w pracowni naukowej Archiwum.

Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie
Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie

Po decyzji o restytucji Zamku Archiwum Państwowe m. st. Warszawy zorganizowało Archiwum Dokumentacyjne Zamku i powierzyło mu zadanie gromadzenia materiałów archiwalnych niezbędnych do odbudowy. Po powołaniu w 1979 r. Zamku Królewskiego w Warszawie, utworzone w nim Archiwum przejęło zasób Archiwum Dokumentacyjnego. Wśród pozyskanych archiwaliów znalazły się zespoły akt ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, archiwalia pochodzące z darów oraz reprodukcje materiałów archiwalnych ze zbiorów innych instytucji, zgromadzone dzięki kwerendom prowadzonym przez Archiwum Dokumentacyjne. W następnych latach zasób powiększał się systematycznie o materiały powstałe w wyniku działalności Zamku, dokumentację otrzymaną z instytucji związanych z jego odbudową a także archiwalia gromadzone drogą darów i zakupów.
Biblioteka Naukowa Zamku Królewskiego w Warszawie istnieje od 1981 roku. Posiada ok. 40 tys. książek i czasopism, 3 tys. katalogów aukcyjnych dzieł sztuki, 2,5 tys. starych druków. Zakres zbiorów obejmuje historię powszechną, historię Polski, nauki pomocnicze historii, varsaviana, historię sztuki polskiej i obcej od XVI do XIX w., muzealnictwo (w tym katalogi wystaw muzeów polskich i obcych), konserwację.

Archiwum i Biblioteka Fundacji Domów Literatury i Domów Pracy Twórczej w Warszawie
Archiwum i Biblioteka Fundacji Domów Literatury i Domów Pracy Twórczej w Warszawie

Biblioteka posiada ok. 50.000 woluminów, bogatą kolekcję pism literackich, unikalne wydania książkowe z autografami twórców, jedyne w Polsce pełne archiwum wycinków prasowych zawierające recenzje, wywiady z pisarzami, relacje ze spotkań autorskich i rejestrujące życie literackie w Polsce. Ze względu na taki właśnie profil biblioteka użycza swoich zbiorów nie tylko pisarzom, ale również dziennikarzom, studentom polskim i zagranicznym, krytykom sztuki i literatury oraz tłumaczom z całego świata.

Archiwum i Biblioteka Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Archiwum i Biblioteka Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Biblioteka muzealna posiada bogaty księgozbiór cracovianów. Szczególnie bogato reprezentowane są publikacje z zakresu historii, historii sztuki, teatru, historii Żydów i kultury. Zasoby obejmują XIX-wieczne przewodniki, kalendarzy i almanachy, zbiór starodruków z okresu od XV do XVIII w., dokumenty związane z rzemiosłem krakowskim oraz liczne pamiątki miejskie, w tym dyplomy honorowego obywatelstwa miasta Krakowa, dokumenty z gałki Wieży Mariackiej, akta odbudowy Pomnika Grunwaldzkiego. Najstarszymi dokumentami spośród archiwaliów są dyplomy królewskie wydane przez Zygmunta III i Władysława IV oraz Księga Królewska z XVII w. Do zasobu należą również archiwa znanych rodzin krakowskich np.: Hallerów, Ciechanowskich, Płonczyńskich, Fischerów, Soczyńskich, Schugtów, Wojciechowskich i innych. Wśród dokumentów życia społecznego znajdują się druki reklamowe, afisze, plakaty, obwieszczenia, odezwy, naklejki okolicznościowe, ulotki, zaproszenia, życzenia, wizytówki, kalendarze, nekrologi znanych Krakowian, programy teatrów, kin, opery i filharmonii, plany miasta, obrazy, grafiki i fotografie. Zachowane są również druki z okresu okupacji.

Archiwum i Biblioteka Muzeum Warszawy
Archiwum i Biblioteka Muzeum Warszawy

Archiwum gromadzi dokumenty historyczne i dokumenty życia społecznego. Większość archiwaliów stanowią varsaviana z okresu  XVII - XX w., m.in. dokumenty władz miejskich, instytucji i organizacji społecznych, dokumenty osobiste i rodzinne mieszkańców Warszawy, kolekcja pamiętników, afisze, plakaty, druki ulotne i akcydensowe, zbiór relacji o losach mieszkańców Warszawy po Powstaniu Warszawskim zebranych w wyniku akcji „Exodus” w latach 70-tych XX w.
Biblioteka ma charakter specjalistyczny i gromadzi przede wszystkim varsaviana. Stanowi warsztat naukowy dla historyków, badaczy dziejów Warszawy, urbanistów itp.. Biblioteka posiada zespół rękopisów i starych druków, zbiór książek, czasopism i druków ulotnych dra Ludwika Gocla dotycząca Powstania Listopadowego i Wielkiej Emigracji. Zespół czasopism zawiera m.in. czasopisma ilustrowane wydawane w Warszawie w XIX i 1. poł. XX w., dawne czasopisma naukowe, prasa konspiracyjna z okresu II wojny światowej, czasopisma i prasa codzienna wydana po 1945 r.

Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek Fundacji Generał Elzbiety Zawackiej
Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek Fundacji Generał Elzbiety Zawackiej

Podstawą zbiorów Fundacji są materiały zgromadzone przez Elżbietę Zawacką jeszcze w latach sześćdziesiątych. Zbiory Fundacji to obecnie ok. 40 mb. dokumentacji aktowej, w tym 6654 teczki osobowe konspiratorów pomorskich i kobiet zołnierzy, fotografii, mikroform, eksponaty muzealne oraz publikacje składające się na zbiory biblioteczne.  Dokumentację aktową podzielono pod względem tematycznym na trzy działy: Archiwum Pomorskie (dzieje konspiracji na Pomorzu w latach 1939-1945, w tym relacjie oraz wszelkie dokumentacja od uczestników konspiracji), Archiwum Wojennej Służby Kobiet oraz Archiwum Wydziału Łączności Zagranicznej KG AK "Zagroda".

Archiwa i Bazy Danych Ośrodka KARTA w Warszawie
Archiwa i Bazy Danych Ośrodka KARTA w Warszawie

W Ośrodku KARTA zgromadzone są Archiwum Fotografii założone w 1996 r. w celu gromadzenia i opracowania zbioru fotografii z zakresu historii społecznej XX wieku z terenu Polski i Europy Środkowo-Wschodniej; Archiwum Opozycji powołane w 1991 r. jako Archiwum Peerelu, mające za zadanie gromadzenie i udostępnianie źródeł opisujących życie społeczne w Polsce lat 1956–89, głównie materiały dotyczące oporu wobec władzy komunistycznej, dotyczące kolejnych przełomów lat 1956, 1968, 1970, 1976 oraz opozycji demokratycznej i „Solidarności”; Archiwum Wschodnie powołane w 1987 r. jako niezależna instytucja społeczna mająca dokumentować przemilczaną i zafałszowaną „wschodnią” przeszłość. Prowadzone przez Ośrodek KARTA są również Baza danych ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego z lat 1942–44 zawierająca 3970 biogramów, Internetowe Centrum „Indeksu Represjonowanych”.

Archiwum Artystyczne i Biblioteka Teatru Polskiego im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Archiwum Artystyczne i Biblioteka Teatru Polskiego im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Zakres działalności Archiwum to dokumentacja pracy artystycznej Teatru im. Juliusza Słowackiego oraz informacja naukowa dotycząca dziejów teatru w Krakowie XIX i XX w.
W skład zbiorów wchodzą: Dramat polski i obcy, w tym rękopisy i druki sztuk wystawianych w Krakowie w latach 1838 - 1893; rękopisy, maszynopisy, druki sztuk wystawianych w Teatrze im. Juliusza Słowackiego (dawniej Miejskim) w latach 1893-2003 (większość egzemplarzy zawiera uwagi autorskie, uwagi inscenizacyjne, adnotacje cenzury itp.), Nuty z muzyką do przedstawień po 1893 r., Afisze teatru krakowskiego z lat 1865-1870 i 1874-1893 oraz afisze i plakaty Teatru Miejskiego (im. Juliusza Słowackiego) po 1893 r., Programy Teatru im. J. Słowackiego po 1911 r., Wycinki prasowe od 1893 r., Dokumentacja fotograficzna przedstawień z lat 1893-2003, Projekty scenograficzne po 1911 r., Czasopisma teatralne po 1945 r., Dokumentacja audiowizualna przedstawień, Korespondencja teatralna, fotografie prywatne aktorów itp., Podręczny księgozbiór teatralny.

Filmoteka Narodowa w Warszawie
Filmoteka Narodowa w Warszawie

Filmoteka Narodowa w Warszawie powstała w kwietniu 1955 roku jako Centralne Archiwum Filmowe, później Filmoteka Polska. Od początku jest członkiem Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych, organizacji zrzeszającej większość archiwów filmowych świata. Zbiory taśm filmowych i archiwaliów zgromadzone w Filmotece Narodowej należą do największych w Europie.

Fundacja Sowiniec – Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
Fundacja Sowiniec – Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Statutowym celem Fundacji CDCN jest gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych, dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX w. oraz prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej i wydawniczej w tym zakresie, wreszcie wspieranie wysiłków istniejących już placówek. Fundacja CDCN scalając rozproszone dotychczas niezwykle cenne zbiory indywidualnych badaczy, kolekcjonerów i instytucji tworzy szerokie możliwości ich naukowego opracowania i udostępniania.

Archiwum Miejskie Wrocławia
Archiwum Miejskie Wrocławia

Działalność archiwalna obejmuje gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych, w tym, powierzonych Archiwum do stałego lub czasowego przechowywania przez miejskie jednostki organizacyjne; zasobu historycznego wytworzonego i wytwarzanego przez miejskie jednostki organizacyjne mające stałą siedzibę na terenie objętym właściwością Archiwum, powierzonych Archiwum do stałego lub czasowego przechowywania w formie depozytu przez państwową służbę archiwalną.

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Biblioteka, Archiwum i Muzeum WTM gromadzi materiały dokumentujące polską kulturę muzyczną XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem życia muzycznego Warszawy. Do zbiorów WTM trafiły kolekcje muzykaliów zgromadzone przez Józefa Wielhorskiego, Józefa Sikorskiego, Adama Münchheimera i Jana Karłowicza, oraz spuścizny kompozytorskie Józefa Stefaniego, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Stanisława Moniuszki, Zygmunta Noskowskiego, Michała Hertza, Mieczysława Karłowicza, Władysława Millera (syna), Feliksa Rybickiego, Jana Pasierba-Orlanda, Henryka Swolkienia, Zbigniewa Wiszniewskiego, Michała Kruszyńskiego i Wacława Lachmana. W zbiorach znajduje się również korespondencja Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Johannesa Brahmsa, Zygmunta Noskowskiego,
Mieczysława Karłowicza i Ludomira Michała Rogowskiego.

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) w Krakowie
Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) w Krakowie

Archiwum Nauki PAN i PAU jako specjalistyczne archiwum mające na celu gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i publikacje źródeł do historii nauki i kultury, rozpoczęło działalność w 2002 roku. Zbiory i wyposażenie zlikwidowanego Oddziału Archiwum PAN w Krakowie zostały przekazane nowej placówce przez Archiwum PAN w Warszawie. Zasób archiwalny, zbiory biblioteczne i majątek trwały reaktywowanego w 1993 roku Archiwum PAU przekazała w zarząd Archiwum Nauki PAU.

23
sie
Kolokwium
Sofiya Grachova (Zentrum für Holocaust-Studien, München)
Czytaj więcej