Wissenschaftliches Personal

Das Deutsche Historische Institut in Warschau  in der Max Weber Stiftung hat zum nächstmöglichen Termin die Stelle einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder eines wissenschaftlichen Mitarbeiters zu besetzen.

Zu den Aufgaben gehören insbesondere die Durchführung eigenständiger Forschungsarbeiten im Forschungsbereich „Religion, Politik und Wirtschaft im vormodernen Polen/Ostmitteleuropa“, Organisation und Betreuung wissenschaftlicher Veranstaltungen sowie Betreuung der Gastwissenschaftler/innen des Instituts. Eine Darstellung des geplanten Forschungsbereichs ist zu finden unter:

https://www.dhi.waw.pl/forschung/forschungsprogramm/funktionalitaet-von-geschichte-in-der-spaetmoderne.html.

Bewerber/innen sollten einschlägig promoviert sein, über gute Fremdsprachenkenntnisse (vor allem Polnisch, im Falle nichtdeutscher Bewerber/innen Deutsch, Englisch) und internationale Kooperationserfahrungen verfügen.

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet mit der Möglichkeit einer Verlängerung. Die Eingruppierung erfolgt, bei Erfüllung der Voraussetzungen, in die Entgeltgruppe 13 TVöD (zuzüglich Auslandsvergütung und sonstigen Sozialleistungen im öffentlichen Dienst des Bundes). Es besteht eine grundsätzliche Präsenzpflicht am Dienstort Warschau.

Die Max Weber Stiftung ist ein familienfreundlicher Arbeitgeber, dem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders am Herzen liegt. Sie setzt gleichstellungspolitische Vorgaben um, indem sie versucht, bei Stellenbesetzungen bestehende Ungleichgewichte auszugleichen, und fordert qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Gemäß den gesetzlichen Zielen stellt die Max Weber Stiftung bei gleicher Qualifikation (Eignung, Befähigung und fachliche Leistung) schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber vor ande-ren und Frauen vor Männern ein.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sowie einer Projektskizze zum genannten Themenbereich sind bis zum 19. Oktober 2020 unter dem Kennwort: “Bewerbung_FB2“ per Post oder auf dem elektronischen Weg per E-Mail zu richten an das DHI Warschau:

Deutsches Historisches Institut Warschau
Pałac Karnickich
Aleje Ujazdowskie 39
00-540 Warszawa
bewerbungen@dhi.waw.pl

 

DOWNLOAD STELLENAUSSCHREIBUNG

______________________________________________

 

Zur Unterstützung bei der Planung und Durchführung der internationalen Tagung "Convergences"(5.-9. Juli 2021) sucht das Tagungskommittee eine/n Assistent/in. Hauptorganisator der Konferenz ist die Memory Studies Association der Universität Warschau. Arbeitssprachen der ausgeschriebenen Stelle sind Polnisch und Englisch.

Assistent/in des Planungskomitees
Konferenz "Convergences"
1.10.2020-31.07.2021

DOWNLOAD AUSSCHREIBUNG PL

 

Komitet lokalny międzynarodowej konferencji Convergences organizowanej przez Memory Studies Association na Uniwersytecie Warszawskim (5-9 lipca, 2021) zatrudni asystenta/asystentkę.

Do obowiązków asystenta/ki będzie należało

● obsługa platformy internetowej konferencji;
● korespondencja z uczestnikami konferencji;
● ścisła współpraca z komitetem lokalnym konferencji, komitetem programowym konferencji, zarządem MSA oraz innymi instytucjami współorganizującymi wydarzenie – w zakresie:
          o pozyskiwania środków finansowych na konferencję;
          o promocji konferencji;
          o organizacji wydarzeń konferencyjnych na miejscu i on-line;
          o rozliczenia konferencji;
          o innych, nieprzewidzianych wyżej zadań, mieszczących się w godzinowym zakresie pracy.

Wymagane

● wykształcenie wyższe;
● bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego w mowie i piśmie;
● wysoka kultura komunikacji w obu językach;
● elastyczność czasu pracy;
● udokumentowane doświadczenie w organizacji konferencji lub podobnych wydarzeń;
● umiejętność samodzielnej organizacji pracy i podejmowania decyzji;
● biegła obsługa podstawowych programów komputerowych (MS Office);
● własny komputer i dostęp do Internetu.

Mile widziane
● doświadczenie w prowadzeniu platform internetowych;
● doświadczenie akademickie;
● status doktoranta/ki;
● zainteresowania naukowe zbieżne z tematyką konferencji;
● znajomość rosyjskiego/ukraińskiego/białoruskiego.
Oferujemy
● umowę zlecenie na czas 1.10.2020 – 31.07.2021;
● średnio 4 tys. zł brutto miesięcznie przy przewidywanym średnim wymiarze pracy 120 godzin miesięcznie;
● międzynarodowe środowisko pracy;
● osobom zainteresowanych studiami nad pamięcią – kontakt z naukowcami z całego świata z tej dziedziny.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do 20 września 2020 na adres conference@memorystudiesassociation.org (koniecznie z nagłówkiem e-mail Conference assistant – application). Zgłoszenie powinno zawierać w jednym pliku pdf (zatytułowanym nazwiskiem osoby aplikującej) następujące dokumenty:

● list motywacyjny w języku angielskim, opisujący przyczyny zainteresowania tym ogłoszeniem oraz dotychczasowe doświadczenie organizacyjne;
● cv w języku angielskim;
● kontakty do dwóch osób gotowych udzielić referencji, uwzględniając ich stanowiska zawodowe, email i telefon;
● skan dyplomu ukończenia studiów;
● certyfikat(y) potwierdzające znajomość języków obcych;
● skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów tego ogłoszenia w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Warszawski moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach w związku z moim udziałem w rekrutacji na stanowisko asystenta/ki komitetu lokalnego międzynarodowej konferencji Convergences organizowanej przez Memory Studies Association na Uniwersytecie Warszawskim (5-9 lipca, 2021)


Dodatkowe informacje

Stanowisko jest finansowane wspólnie przez Niemiecki Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W przypadku zgłoszeń kandydatów o analogicznych kwalifikacjach pierwszeństwo mają doktoranci, absolwenci i/lub współpracownicy naszych instytucji.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia oraz przeprowadzania rozmów wideo z wybranymi kandydat(k)ami. Organizatorzy spodziewają się ok 1000 uczestników konferencji i zakładają jego hybrydowy (on-line i na miejscu) charakter. W zależności od rozwoju sytuacji związanej z covid może okazać się, że konferencja zostanie przeniesiona w całości on-line.

Zamieszkanie w Warszawie nie jest kryterium oceny zgłoszeń, ale komitet lokalny konferencji nie zwraca kosztów dojazdu do Warszawy w związku z pracami konferencyjnymi. Wykonywanie pracy będzie możliwe częściowo z domu. Konieczne będą jednak regularne spotkania i stały kontakt z członkami komitetu konferencji. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3.docx

07
Okt
Kolloquium
Gregor Christiansmeyer (Georg-August-Universität Göttingen): Erinnerung, Versöhnung und Verständigung transnational? Das Deutsch-Polnische Jugendwerk als erinnerungskultureller Akteur
Mehr lesen