CfP: Wspólnoty lokalne i nowe elity w monarchii austro-węgierskiej

Zespół Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej działający przy Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:
Wspólnoty lokalne i nowe elity w monarchii austro-węgierskiej
w Warszawie, 12–13 czerwca 2023 roku

Zmiany sposobu zarządzania imperium habsburskim oraz nowe technologie, poszerzające obiegi komunikacji społecznej, przyspieszyły procesy modernizacyjne przebiegające na terytorium środkowej Europy. Był to obszar zamieszkiwany przez wiele mniejszych i większych wspólnot etnicznych, narodowych, wyznaniowych, językowych; musiały one na nowo wypracować modus vivendi i odnaleźć swoje miejsce w złożonych sieciach relacji. Głębokie i wieloaspektowe zmiany społeczno-kulturowe sprzyjały nowym kumulacjom władzy symbolicznej (i politycznej) oraz uzyskaniu widzialności przez nowe grupy, które formowały się według zmienionej konfiguracji wartości i impulsów integracyjnych.

Stawiamy pytanie o to, jak formowały się elity wspólnot nowych bądź zmuszonych do zdefiniowania się na nowo. Interesuje nas perspektywa lokalna i lokalne odbicia procesów toczących się w wymiarze ogólnym, do tej pory niewystarczająco reprezentowane w badaniach nad przestrzenią kulturową i społeczno-polityczną monarchii habsburskiej.
Proponujemy następujące obszary tematyczne, które pomogą zogniskować dyskusję:

  • lokalność jako wymiar doświadczenia społecznego
  • sieci kontaktów między centrami a ośrodkami peryferyjnymi
  • tworzenie się i rola lokalnych centrów
  • współdziałanie i konfrontacja starych i nowych elit
  • etos obywatelski między ideą państwa, narodu i społeczności lokalnej
  • biografie i kariery zawodowe w ramach monarchii habsburskiej
  • nowi przywódcy lokalni i osobowości charyzmatyczne
  • elity intelektualne i gospodarcze oraz ich rola na szczeblu lokalnym
  • języki nowych elit, polityka językowa

Pokłosiem konferencji będzie wieloautorska monografia naukowa w języku angielskim, obowiązuje procedura recenzyjna.
Termin zgłoszeń tematów (abstrakt 200-300 słów): 15 marca 2023 roku na adres: habsburgstudies@uw.edu.pl. O przyjęciu referatu uczestnicy konferencji zostaną poinformowani do końca kwietnia 2023 roku.

Organizatorzy: Zespół Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej uwhabsburgstudies.uw.edu.pl
dr Anna Kobylińska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW)
dr Maciej Falski (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW)
dr Aleksander Łupienko (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)
Partnerzy: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Miejsce obrad: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Języki wystąpień: polski, angielski
Informacje praktyczne: Uczestnikom konferencji możemy zaoferować nocleg.
Brak opłaty konferencyjnej.

Download CfP EN
Download CfP PL

 

30
lis
Konferencja
Preußen und sein Osten im Kaiserreich. Neue Forschungsperspektiven
Czytaj więcej