Stypendia naukowe

Dwa stypendia naukowe dla doktorantek i doktorantów w Uniwersytecie Łódzkim oraz Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie w ramach wspólnego projektu „Infrastruktury pamięci. Aktanci procesu globalizacji i ich wpływ na niemiecką i polska kulturę pamięci”, finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

O projekcie:

Rola uwarunkowań infrastrukturalnych w procesie tworzenia się pamięci kulturowej nie została jeszcze w pełni zbadana. Celem projektu jest analiza różnych czynników, które współkształtują wystawy (artystyczne, historyczne, etnograficzne, powstające w miejscach pamięci itd.) rozumiane jako formy zmediatyzowanej pamięci. Do czynników tych należą: materialność artefaktów, wymogi konserwatorskie, architektura wystawy, strategie wystawiennicze i techniki prezentacyjne, regulacje prawne, sposoby zarządzania i źródła finansowania instytucji kultury, sieci współpracy, praktyki z zakresu edukacji kulturowej, czy wreszcie aspekty środowiskowe i klimatyczne. Ze względu na fakt, że przeobrażeń lokalnych i narodowych kultur pamięci nie można rozpatrywać w oderwaniu od szerszych transnarodowych przemian w tym polu, w projekcie rozwój niemieckiej i polskiej kultury pamięci będzie ujmowany w rozległym transnarodowym kontekście. Dokładniej rzecz biorąc, przedmiotem badań będą różne rodzaje wystaw prezentujących polskie i niemieckie narracje historyczne na temat II wojny światowej oraz Holokaustu, a jednocześnie skupiających się na relacjach między obydwoma krajami. W analizach tych wystaw uwzględniane będzie oddziaływanie zarówno ludzkich jak i nieludzkich aktorów na proces produkcji kulturowej.

Projekt kierują: dr Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki) i dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie).

Opis zadań:

Doktoranci/tki mają przeprowadzić badania recepcji oraz cyrkulacji wybranych wystaw poświęconych II wojnie światowej i Holokaustowi, zorganizowanych w Polsce i Niemczech w ostatnich dwóch dekadach. Metody badawcze mogą obejmować analizę dyskursu, badania archiwalne, wywiady eksperckie, analizę strategii kuratorskich i programów edukacyjnych, jak również analizę tematyki z uwzględnieniem powiązań między narracjami poszczególnych wystaw. Doktoranci/tki powinni/e ukończyć swoje badania do września 2026 roku i złożyć ukończone rozprawy doktorskie do września 2027 roku. Obrony rozpraw odbędą się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Doktoranci/tki powinni/y:

 • przygotować dysertację opartą na badaniach prowadzonych w ramach projektu;
 • interesować się ogólną problematyką projektu, czyli pamięcią kulturową Polski i Niemiec, studiami muzealniczymi i badaniami nad wystawami;
 • przygotować artykuły – indywidualnie i we współpracy z osobami kierującymi projektem – prezentujące wyniki badań i opublikować je w cenionych czasopismach naukowych i/lub tomach zbiorowych o zasięgu międzynarodowym;
 • prezentować ustalenia badawcze na międzynarodowych konferencjach i seminariach;
 • wykazywać się dobrą znajomością aparatu badawczego studiów kulturowych, studiów pamięciowych lub studiów muzeologicznych, a także posiadać umiejętność przeprowadzania wywiadów i pracy na zgromadzonych danych.

Oferujemy:

 • miesięczne stypendium stanowiące równowartość 1000 Euro (brutto) wypłacane w złotych od października 2023 roku do września 2027 roku (48 miesięcy); osoby otrzymujące stypendium są zobowiązane do przedstawiania corocznego raportu o postępie w badaniach oraz pisaniu dysertacji, a w przypadku, gdy raport nie zostanie zatwierdzony przez kierujących projektem, stypendium może zostać cofnięte;
 • uczestnictwo w innowacyjnym projekcie badawczym obejmującym problematykę z zakresu studiów pamięciowych, studiów muzeologicznych, badań nad wystawami oraz studiów polsko-niemieckich;
 • zaangażowanych promotorów/ki rozpraw doktorskich;
 • regularne spotkania i seminaria pozwalające na uzyskanie profesjonalnego i konstruktywnego wsparcia w badaniach i przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
 • dodatkowe środki finansowe na pokrycie kosztów badań (wyjazdy na kwerendy, literatura, proofreading etc.)
 • doskonale wyposażone miejsca pracy w instytucjach uczestniczących w projekcie: Uniwersytecie Łódzkim i Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, a także Uniwersytecie w Ratyzbonie
 • uzyskanie stopnia doktora na Uniwersytecie Łódzkim po udanej obronie rozprawy doktorskiej (możliwość umowy cotutelle w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ).

Wymagania:

Kandydaci/tki powinni/e mieć ukończone (z wynikiem bardzo dobrym) studia magisterskie w zakresie kulturoznawstwa, historii, socjologii, historii sztuki, antropologii lub pokrewnych dyscyplin. Powinni/e biegle posługiwać się językiem angielskim, a także językiem polskim lub niemieckim (preferowana jest znajomość obu języków). Nie ma konieczności stałego przebywania w jednym z miast, w których znajdują się instytucje realizujące projekt (w Łodzi lub Warszawie), ale kandydaci/tki muszą brać pod uwagę konieczność osobistego uczestnictwa w regularnych spotkaniach i seminariach organizowanych przez te instytucje; koszty podróży nie będą w tych wypadkach refundowane.

Kandydaci/tki powinni/e złożyć:

 • kopię dyplomu magisterskiego;
 • list motywacyjny w języku angielskim z opisem zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnieniem zamiaru podjęcia pracy naukowej w projekcie badawczym;
 • opis w języku angielskim (maks. 3 strony) indywidualnej koncepcji badań wpisujących się w tematykę projektu badawczego;
 • życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia oraz (jeśli kandydat/ka posiada) doświadczeń zawodowych, a także listę publikacji i innych osiągnięć naukowych;
 • kopie maks. 2 artykułów naukowych własnego autorstwa/współautorstwa;
 • przynajmniej jeden list polecający (jeśli kandydat/ka posiada) lub nazwiska i informacje kontaktowe dwóch osób polecających;
 • oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)”.

Wnioski niekompletne zostaną odrzucone. Komisja konkursowa dokona oceny aplikacji, a następnie wybrani/e kandydaci/ki zostaną zaproszeni/one na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w języku angielskim oraz polskim lub niemieckim, osobiście lub za pośrednictwem wybranej platformy internetowej. Po rozmowach przewodniczący/a komisji konkursowej przygotuje protokół zawierający nazwiska kandydatów/tek rekomendowanych do pracy w projekcie badawczym. W przypadku dodatkowych pytań komisja będzie się kontaktowała z wybranymi osobami telefonicznie lub mailowo. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do stypendiów i pracy w zespole badawczym otrzymają o tym informację drogą mailową.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy tomasz.zaluski@uni.lodz.pl do dnia 25.08.2023 r. z tytułem wiadomości „PhD Infrastructures”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 21.09.2023 r.

Kandydaci/tki chcący/e dołączyć do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ powinni/y przesłać równoległe zgłoszenia do projektu badawczego oraz do portalu rekrutacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/sdnh/rekrutacja. Dołączenie do szkoły doktorskiej jest dobrowolne i nie wpływa na wysokość stypendium.

Instytucje realizujące projekt są przyjazne rodzinom i zwracają dużą uwagę na możliwości łączenia kariery zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Stosują się do wszystkich obowiązujących regulacji równościowych.

Ogłoszenie PL

Ausschreibung DE

14
cze
Konferencja
Warsztaty: Masowe groby ofiar Zagłady
Czytaj dalej