Nowa publikacja: Monetisation and Commercialisation in the Baltic Sea, 1050-1450

Foto: routledge

 

"Monetisation and Commercialisation in the Baltic Sea, 1050-1450​" pokazuje różnorodne zastosowania srebra i złota w regionie bałtyckim w okresie średniowiecza. Dziesięć oryginalnych artykułów poświęconych jest monetom i walutom, handlowi, gospodarce i władzy. Autorzy unikają w nich przestarzałego podejścia do historii gospodarczej, które zakłada progresję od form "prymitywnych" do struktur "rozwiniętych". Łącząc różne podejścia metodologiczne, książka czerpie ze źródeł pisanych, dowodów archeologicznych i numizmatycznych oraz perspektyw antropologicznych. Materiały te są wykorzystywane do badania różnych sposobów, w jaki srebro i złoto były używane jako środki płatnicze, fiskalne instrumenty władzy i prezenty w społeczeństwach wysokiego i późnego średniowiecza w regionie bałtyckim. Antologia jest produktem konferencji "Monetarisierungsmomente und Kommerzialisierungszonen im Ostseeraum 1050–1450", która odbyła się w NIH w Warszawie we wrześniu 2018 r.

 

"Monetisation and Commercialisation in the Baltic Sea, 1050–1450“ explores the varied uses of silver and gold in the Baltic Sea zone during the medieval period. Ten original contributions examine coins and currencies, trade, economy, and power, taking care to avoid an out-of-date approach to economic history which assumes a progression from ‘primitive’ forms to ‘developed’ structures. Combining a variety of methodological approaches, and drawing on written sources, archaeological and numismatic evidence, and anthropological perspectives, the book considers the various ways in which silver and gold were used as monetary currency, fiscal instruments of power, and gifts in the High and Late Medieval societies of the Baltic Sea." The anthology is the result of the conference "Monetarisierungsmomente und Kommerzialisierungszonen im Ostseeraum 1050–1450," held at the DHI Warsaw in September 2018.

Dariusz Adamczyk, Beata Możejko (Hg.): Monetisation and Commercialisation in the Baltic Sea, 1050-1450, New York, routledge 2021, str. 188, ISBN 9780367898564.

Link
https://www.routledge.com/Monetisation-and-Commercialisation-in-the-Baltic-Sea-1050-1450/Adamczyk-Mozejko/p/book/9780367898564

27
wrz
Konferencja
Relacje i struktury władzy w mieście średniowiecznym i nowożytnym
Czytaj więcej