Nota biograficzna

Urodzony w 1976 r. w Warszawie; studia historyczne, polonistyczne, filozoficzne, slawistyczne i hungarystyczne w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1995-1999); 1999 magisterium w Instytucie Historycznym UW; 2000–2004 studia doktoranckie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk; 2004–2006 stypendysta Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas; 2006 obrona doktoratu w PAN i BKVGE nt. Marksistowskie nauki historyczne krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec tradycji narodowych historiografii XIX wieku (niemieckiej, polskiej, czeskiej i słowackiej). Od 2006 r. adiunkt w IH PAN; 2006-2010 pracownik naukowy w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie; od stycznia do czerwca 2014 - naukowiec wizytujący w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie; od 1 listopada 2014 pracownik naukowy tamże.


Zainteresowania badawcze

Główny aspekt prowadzonych aktualnie badań osadzony jest w temacie badawczym NIH nr 5 (Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności) i realizowany w ramach projektu naukowego „Niepodległości. Nowy ład w Europie Środkowo-Wschodniej na drodze od faktów do rytuału“.

Inne zainteresowania badawcze:

  • Historia historiografii 
  • I wojna światowa w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach
  • Historia i kultura Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.

Publikacje

Monografie

Między Marksem a Palackým. Historiografia w  komunistycznej Czechosłowacji, Warszawa: Trio, 2001.

Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej,  Warszawa: Trio, 2007.

Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Nation, Marxismus und Geschichte im Ostblock, Köln – Weimar – Wien: Böhlau, 2011.

The Nation Should Come First Marxism and Historiography in East Central Europe, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang, 2013.

Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy [= Metamorfozy społeczne, t. 11]. Warszawa: IH PAN, 2017.

Redakcje i edycje źródłowe

Berlin. Polnische Perspektiven, red. Dorota Danielewicz-Kerski, Maciej Górny, Berlin: Berlin Story Verlag, 2008.

Polska – Niemcy Wschodnie 1945-1990. Wybór dokumentów, t. 3: lata 1956-1957, wstęp, wybór i opracowanie Maciej Górny, Mateusz J. Hartwich, Warszawa: Neriton, 2008.

Polska – Niemcy. Wojna i pamięć, red. Jerzy Kochanowski, Beate Kosmala, współpraca Maciej Górny, Andreas Mix, Warszawa-Poczdam: PNWM, 2009 (2. wyd. 2013).

Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung, red. Jerzy Kochanowski, Beate Kosmala, współpraca Maciej Górny, Andreas Mix, Potsdam-Warschau: DPJW, 2009 (2. wyd. 2013).

Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770-1945). Texts and Commentaries, vol. 3/1: Modernism - Creation of the Nation State, red. Ahmet Ersoy, Maciej Górny, Vangelis Kechriotis, Budapest – New York: CEU Press, 2010.

Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770-1945). Texts and Commentaries, vol. 3/2: Modernism - Representations of National Culture, red. Ahmet Ersoy, Maciej Górny, Vangelis Kechriotis, Budapest – New York: CEU Press, 2010.

Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Bd. 4: Reflexionen, red. H. H. Hahn, R. Traba współpraca M. Górny und K. Kończal, Paderborn: Schöningh, 2013.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci. T. 4: Refleksje metodologiczne, red. H. H. Hahn i R. Traba, współpraca M. Górny i K. Kończal, Warszawa: Scholar, 2013.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 3: Paralele, red. H. H. Hahn i R. Traba, współpraca M. Górny i K. Kończal, Warszawa: Scholar, 2011.

Deutsch-polnische Erinnerungsorte, Bd. 3: Parallelen, red. H. H. Hahn, R. Traba, współpraca M. Górny und K. Kończal, Paderborn: Schöningh, 2011.

Artykuły (wybór)

Poles in Czech Eyes in the Wake of August 1968, „The Polish Quarterly of International Affairs“ Autumn 2001.

Past in the Future. National Tradition and Czechoslovak Marxist Historiography, „European Review of History-Revue européenne d´Histoire“ 1/2003.

„Przedłużenie polityki środkami historycznymi“ czy po prostu nauka. Badania nad historiografią polską, enerdowską i czechosłowacką drugiej połowy XX wieku, „Przegląd Historyczny“ 1/2004.

„Husitské revoluční hnutí” v české historiografii stalinského období, w: Husitský Tábor a jeho postavení v české historiografii v 70. a 80. letech 20. století, red. Doubravka Olšáková & Zdeněk Vybíral, Tábor 2004.

Argument z etnografii w polskich planach federacyjnych XIX wieku, „Borussia” 35/2004.

Das ethnographische Motiv in den polnischen Föderationsplänen des 19. Jahrhunderts, w: Option Europa. Deutsche, polnische und ungarische Europapläne des 19. und 20. Jahrhunderts, red. Włodzimierz Borodziej, Heinz Duchhardt, Małgorzata Morawiec, Ignác Romsics, Göttingen: Vanderhoeck & Rupprecht 2005, tom I, str. 187-204.

Die Anfänge der „Nationalstaaten“ in den marxistischen Historiographien Polens, der DDR und der Tschechoslowakei, „Inter Finitimos“ 3/2005, str.156-164.

Exotische Sommerfrische. Das Huzulenland im unabhängigen Polen und die Karpatoukraine im tschechoslowakischen Staat, w: Wiedergewonnene Geschichte. Zur Aneignung von Vergangenheit in den Zwischenräumen Mitteleuropas, red. Peter Oliver Loew, Christian Pletzing und Thomas Serrier Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.

Französische Revolution und Napoleonische Kriege. Herausforderungen an die marxistische Nationalgeschichtsschreibung in der Tschechoslowakei, Polen und der DDR, w: Geschichtsschreibung zu den böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert. Wissenschaftstraditionen – Institutionen – Diskurse. Vorträge der Tagungen des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 21. bis 23. November 2003 und vom 12. bis 14. November 2004, red. Christiane Brenner, K. Erik Franzen, Peter Haslinger und Robert Luft, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2006, str. 279-295.

Od Lelewela do Smoleńskiego. Spory historiograficzne lat pięćdziesiątych, w: Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, red. Andrzej Wierzbicki, Neriton, Warszawa 2006.

“Przełom metodologiczny” na łamach “Przeglądu Historycznego” na tle wybranych czasopism historycznych w Europie Środkowowschodniej, “Przegląd Historyczny” 2006/1, str. 39-48.

From splendid past into the unknown future: historical studies in Poland after 1989, w: Narratives unbound. Historical studies in post-communist Eastern Europe, red. Sorin Antohi, Balázs Trencsényi, Péter Apor, CEU Press, Budapest 2007, str. 101-172.

Několik úvah o české historiografii po roce 1989, „Dějiny – Teorie – Kritika” 2007/1, str. 63–73.

Deutsche Einheit. Die Sicht aus Polen, w: Deutsche Einheit. Ein projekt, red. Wolfgang Bergsdorf, Frank Ettrich, Heinrich H. Kill, Sergej Lochthofen, Erfurt: Verlag der Bauhaus-Universität Weimar, 2008, str. 23-38.

Marxist History of Historiography in Poland, Czechoslovakia and East Germany (late 1940s – late 1960s), w: The Sovietization of Eastern Europe: New Perspectives on the Postwar Period, red. Balázs Apor, Péter Apor, E.A. Rees, Washington (DC): New Academia Publishing, 2008, str. 249-264.

Říjen a jeho soupeři. VŘSR v marxistickém dějepisectví v Československu, Polsku a NDR, w: Interpretace ruské revoluce 1917, red. Jiří Hanuš, Radomír Vlček, Brno: Centrum pro stadium demokracie a kultury, 2008, str. 122-132.

„Bo Niemiec to nie polityczny Mefistofeles, jak jego sąsiedzi...” Refleksja charakterologiczna w okresie I wojny światowej, „Przegląd Historyczny” 2008, 4, str. 619-632.

Die Geschichtswissenschaften in der Volksrepublik Polen, der DDR und der Tschechoslowakei im Vergleich. Eine Einführung, w: Proměny diskursu české marxistické historiografie (Kapitoly z historiografie 20. století), red. Bohumil Jiroušek, České Budějovice 2008, str. 43-64.

“Dialectical negation”: East Central European Marxist historiography and the problem of the nation, “East Central Europe”, vol. 36 (2009) issue 1.

„Temno“ v českém a polském marxistickém dějepisectví, w: Niky české historiografie. Uherskobrodská symposia J.A. Komenského v ofenzivě (1971-1989), red. Doubravka Olšaková, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009, str. 49-55.  

Historiographiegeschichte und marxistisches Erbe. Volksrepublik Polen, DDR und Tschechoslowakei im Vergleich, „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften“, Folge 2 2008/2009, str. 22-39.

Wojna narodów – wojna ras. Charakterologia narodowa i pierwsza wojna światowa, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 4/2009.

Národ a revoluce. Rok 1918 v kontextu „pokrokových tradic” národních dějin ve středovýchodní Evropě, w: 1918. Model komplexního transformačního procesu?, red. Lucie Kostrbová, Jana Malinská, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, str. 51-62.

„Wschodnie barbarzyństwo” i „kultura” w refleksji charakterologicznej okresu I wojny światowej, „Przegląd Wschodni” XI (2010), 2, str. 341-364.

Historical Writing in Poland, Czechoslovakia, and Hungary, w: The Oxford History of Historical Writing, vol. V: Historical Writing since 1945, red. Axel Schneider, Daniel Woolf, Ian Hesketh, New York: Oxford University Press, 2011, str. 243-265.

Die Adelsproblematik in den marxistischen Geschichtswissenschaften in Polen, der Tschechoslowakei und der DDR (späte 1940er - frühe 1960er Jahre), w: Adelsgeschichte als Elitenforschung, red. Miloš Řezník, Luboš Velek, München: Martin Meidenbauer Verlag, 2012, str. 39-47.

Nation-building in Marxist Historical Narratives in East Central Europe in the 1950s, w: Historische Nationsforschung im geteilten Europa 1945-1989, red. Pavel Kolář, Miloš Řezník, Köln: shVerlag, 2012, str. 137-147.

„Pięć wielkich armii naprzeciw wrogom naszym”. Przyczynek do historii rasizmu, „Kwartalnik Historyczny” 118 (2011), str. 681-706.

World War One and National Characterology in East-Central Europe, w: Baltic Eugenics. Bio-Politics, Race and Nation in Interwar Estonia, Latvia and Lithuania 1918-1940, red. Björn M. Felder, Paul J. Weindling, Amsterdam: Rodopi, 2013, str. 235-260.

„Asiatisches Barbarentum” in der Ethnopsychologie und Rassenanthropologie im Ersten Weltkrieg, w: Der erinnerte Feind. Kritische Studien zur „Türkenbelagerung”. t. 2, red. Johannes Feichtinger, Johann Heiss, Wien: Mandelbaum Verlag, 2013, str. 285-299.

Der „Krieg der Geister” im Osten? Eine Fußnote zum vergangenen Paradigma, in: Frontwechsel Österreich-Ungarns „Großer Krieg” im Vergleich, red. Wolfram Dornik, Julia Walleczek-Fritz, Stefan Wedrac, Wien: Böhlau, 2013, str. 191-211.

Krieg der Karten. Geographen und Grenzziehungen in Ostmittel- und Südosteuropa, 1914-1920, „Střed/Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries” 2013, 1, str. 9-40


Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

Członkostwa, wyróżnienia

2004 stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; 2008 Visegrad Group Academies Young Researcher Award; 2008 nagroda Klio 2 stopnia za książkę Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej (Warszawa: Trio 2007); 2011-2014 stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców; zastępca redaktor naczelnej Acta Poloniae Historica; członek rady redakcyjnej Czech Journal of Contemporary History.


Wydarzenia

Violence and the Crisis of Governance in East Central Europe
czw. 12.11.2020 | 10:00
Konferencja
dr Gintarė Malinauskaitė
prof. dr hab. Maciej Górny
Wilno
Czytaj więcej
Fünfter Kongress Polenforschung: Gerechtigkeit
czw. 05.03.2020 | 10:00 -
nie. 08.03.2020 | 18:00
Konferencja
dr Sabine Stach
prof. dr hab. Ruth Leiserowitz
prof. dr hab. Maciej Górny
dr Zofia Wóycicka
prof. dr hab. Miloš Řezník
Halle
Czytaj więcej
Polish-German History. A new Historiographical Field and its Contribution to the History of Europe
śro. 12.02.2020 | 10:00 -
czw. 13.02.2020 | 18:00
Konferencja
prof. dr hab. Maciej Górny
Paryż
Czytaj więcej
Seminar: Deutsch-polnische Beziehungen in Literatur, Kultur und Geschichte
śro. 20.11.2019 | 13:30 -
śro. 20.11.2019 | 14:30
Imprezy
prof. dr hab. Maciej Górny
dr Annika Wienert
Warszawa
Czytaj więcej
Prof. Maciej Górny: Wissenschaft ohne die Deutschen: Geographie und Raumvorstellungen in Ostmitteleuropa nach 1918
czw. 28.02.2019 | 14:30
Wykład
prof. dr hab. Maciej Górny
Praga
Czytaj więcej
Promocja książki. Od imperiów do narodów. Wojna i transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej 1914-1923
śro. 24.10.2018 | 18:00
Prezentacja książki
prof. dr hab. Maciej Górny
Warszawa
Czytaj więcej
„Od 1918… niepodległość, rozpad monarchii i doświadczenie rewolucji w zwierciadle państwowych jubileuszy"
czw. 11.10.2018 | 15:00 -
sob. 13.10.2018 | 16:00
Konferencja
prof. dr hab. Miloš Řezník
prof. dr hab. Maciej Górny
Warszawa
Czytaj więcej
dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny: Zanim wybuchła niepodległość. Europa Środkowo-Wschodnia 1914–1918
czw. 15.03.2018 | 18:00
Wykład
prof. dr hab. Maciej Górny
Warszawa
Czytaj więcej
NIH w Warszawie organizatorem dwóch sekcji tematycznych podczas XI Zjazdu Czeskich Historyków w Ołomuńcu
śro. 13.09.2017 | 12:00 -
pią. 15.09.2017 | 18:00
Konferencja
prof. dr hab. Miloš Řezník
prof. dr hab. Maciej Górny
Praga
Czytaj więcej
07
paź
Kolokwium
Gregor Christiansmeyer (Georg-August-Universität Göttingen): Erinnerung, Versöhnung und Verständigung transnational? Das Deutsch-Polnische Jugendwerk als erinnerungskultureller Akteur
Czytaj więcej