Nota biograficzna

Urodzona w 1980 w Lublinie; 1999–2004 Studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Historia ze specjalizacją Historia i kultura Żydów; 2004 – Dyplom summa cum laude; 2004–2010 Studium doktoranckie w Instytucie Historii PAN (doktorat: „Żydzi w Wielkim Księstwie Litewskim 1632–1764. Sytuacja prawna“; demografia; działalność gospodarcza); 2007–2008 Stypendystka w Instytucie Historii Litewskiej Akademii Nauk; 2008–2009 Stypendystka na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie; od 2010 Adiunktka w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk; 2008–2010 Stypendystka „Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej“; 2011–2012 stypendium postdoc na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (w ramach projektu ERC Theologies of Conversion); 2013 pobyt badawczy na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie; od lutego 2015 Pracowniczka naukowa Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie (Projekt w ramach programu „Regionalność i powstawanie regionów“).


Zainteresowania badawcze

Główny aspekt prowadzonych aktualnie badań osadzony jest w dziedzinie tematycznej nr 1 NIH (Regionalność i powstawanie regionów) i realizowany jest w ramach projektu cząstkowego pt.: Wschodnioeuropejski region gospodarczy jako płaszczyzna działania żydowskich przedsiębiorców w XVIII w.“.

Inne zainteresowania badawcze:

  • Historia Żydów w epoce wczesnonowożytnej
  • Stosunki żydowsko-chrześcijańskie w epoce wczesnonowożytnej
  • Historia gospodarcza epoki wczesnonowożytnej
  • Stosunki społeczne w epoce wczesnonowożytnej.

Publikacje

Artykuły

Łazarz Mojżeszowicz – przykład żydowskiej kariery w Wielkim Księstwie Litewskim, „Kwartalnik Historyczny” 2005, nr 4;

Taryfy pogłównego żydowskiego jako źródło do historii społecznej Żydów w WXL, w: Różni razem. Materiały z konferencji młodych judaistów, Warszawa 2008;

Mojżeszowicz, Gordon, Ickowicz. The Jewish Economic Elites in the Grand Duchy of Lithuania 17-18th Century, "Acta Poloniae Historica" 107, 2013;

Between Religious Law  and Practice The Role of the Jewish Community in the Development of the City Economy in Private Cities in the Grand Duchy of Lithuania, in: Religione e istituzioni religiose nell'economia europea 1000-1800. Religion and Religious Institutions in the European Economy 1000-1800, ed: F. Ammannati, Firenze 2012;

Żydowscy przestępcy w dawnej Rzeczypospolitej, „Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nova”, t. II, Warszawa 2009;

The other Townsfolk – the Legal and Social Position of the Jews in Cities in Grand Duchy of Lithuania in the 17th and 18th century, in press in Religion in Mirror of Law. Eastern European Perspectives from the Early Modern Period till 1939, ed. Y. Kleymann, in press;

Sharing a Commonwealth – Polish Jews or Lithuanian Jew?, Gal – Ed 24, 2015, str. 15-44.


Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

2008 – 2010; 2013 Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;

2012 Stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców


12
wrz
Konferencja
Postmodern Architecture and Political Change – Poland and Beyond
Czytaj więcej