Nota biograficzna

Urodzony w 1970 r. w Rychnov nad Kněžnou; studia historii na Uniwersytecie Karola w Pradze; 1994-1999 – studia postdoktoranckie z zakresu historii powszechnej, temat dysertacji: „Patriotyzm i tożsamości w Prusach Królewskich w XVII wieku”; 1995-1996 - praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, Referat Polski; 1998-2001 – pracownik naukowy w Instytucie Historii Powszechnej Wydziału Filozofii Uniwersytetu Karola; pracownik naukowy (w niepełnym wymiarze czasu pracy) w katedrze historii na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Technicznego w Libercu; 2001-2002 – pracownik naukowy Centrum Nauk Humanistycznych Historii i Kultury Europy Środkowo-Wschodniej w Lipsku; 2002-2008 – adiunkt („Juniorprofessor”) europejskiej historii regionalnej na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz; 5.12.2007 – habilitacja z historii powszechnej na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, temat: „Polskie powstania narodowe, wymiany elit i tożsamość kolektywna, 1794-1864”; 2008-2009 – profesura w zastępstwie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz; od 2009 r. – profesor europejskiej historii regionalnej, prodziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz (urlopowany od 2014 r.); 2013 – nominacja na profesurę europejskiej historii regionalnej na Uniwersytecie w Salzburgu, Austria (odmowa); w latach 2014-2024 – dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.


Zainteresowania badawcze

Główny temat prowadzonych aktualnie badań osadzony jest w temacie badawczym NIH nr 1 (Regionalność i powstawanie regionów) i realizowany jest w ramach projektu cząstkowego pt.: „Zróżnicowanie regionalne, etniczność i kultura historyczna: Kaszuby w XX wieku".

Inne zainteresowania badawcze:

  • Historia Europy Środkowowschodniej (w szczególności Polski, Litwy, Czech, Białorusi i monarchii habsburskiej)
  • Kolektywne procesy tożsamościowe, tworzenie narodu, regionalizacja

  • Historia kultury XIX i XX wieku (romantyzm, reprezentacje historii, kultury historycznej)

  • Granica, badania naukowe dot. pogranicza

  • Wymiana elit w XVIII i XIX wieku

Publikacje

Publikacje książkowe

Pomoří mezi Polskem a Pruskem. Patriotismus a identity v Královských Prusech v době dělení Polska, Praha, Karolinum 2001 [Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 157]; ISBN 80-246-0216-20

Za naši a vaši svobodu. Století polských povstání (1794–1864). Praha, Argo 2006; ISBN 80-7203-668-8

Polsko. Praha, Libri 2002 [Kleine Staatengeschichte, t. 4]; ISBN 80-7277-129-9

Bělorusko. Praha, Libri 2003 [Kleine Staatengeschichte, t. 12]; ISBN 80-7277-183-3

Formování moderního národa. Evropské „dlouhé“ 19. století. Praha, Triton 2003; ISBN 80-7254-406-3

Sasko. Praha, Libri 2005 [Kleine Staatengeschichte, t. 32]; ISBN 80-7277-275-9

Dějiny Polska v datech. Praha, Libri 2010, 578 str., ISBN 978-80-7277-408-1

Neuorientierung einer Elite. Aristokratie, Ständewesen und Loyalität in Galizien (1772–1795). Frankfurt am Main, Peter Lang 2016 [Studien zum mitteleuropäischen Adel, T. 7], str. 561; ISBN 978-3-631-67193-1

(gem. mit Martin Wihoda, Tomasz Jurek u. Jiří Friedl) Dějiny Polska [Geschichte Polens]. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2017

(gem. mit Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Józef Borzyszkowski, Witosława Frankowska, Daniel Kalinowski, Katarzyna Kulikowska, Anna Kwaśniewska, Magdalena Lemańczyk, Cezary Obracht-Prondzyński, Justyna Pomierska und Tomasz Rembalski) Gniazdo Gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury [Das Nest des Greifen. Die Enzyklopädie kaschubischen Symbole, Erinnerungsorte und Traditionen]. Hg. v. Cezary Obracht-Prondzyński. Gdańsk 2020.

Wydania wspólne

Regionsmacher in Ostmitteleuropa, Osnabrück 2021 (wspólnie z Maria Cieśla, Sabine Jagodzinski, Aleksandra Kmak-Pamirska, Zdeněk Nebřenský); ISBN 978394487076

Nations – Identity – Historical Consciousness. Praha 1997 (wspólnie z I. Slezáková)

W. W. Tomek, historie a politika (1818 – 1905). Sborník příspěvků královéhradecké konference k 100. výročí úmrtí W. W. Tomka. Wyd. przez M. Řezníka. Pardubice 2006; ISBN 80-7194-884-5

Grenzraum und Transfer. Perspektiven der Geschichtswissenschaft in Sachsen und Tschechien. Wyd. przez M. Řezníka. Berlin 2007; ISBN 978-3-428-12345-2

Frontiers, Regions and Identities in Europe. Wyd. przez S. G. Ellisa i R. Essera wspólnie J.-F. Berdah i M. Řezník. Pisa 2009, str. 55–75; ISBN 978-88-8492-652-4

DDR und ČS(S)R 1949–1989. Eine Beziehungsgeschichte am Anfang. wyd. przez M. Řezníka i K. Rosenbauma. München 2012; ISBN 978-3-89975-284-7

Adelsgeschichte als Elitenforschung. Wyd. przez M. Řezníka i L. Veleka. München 2012; ISBN 978-3-89975-091-1

Historische Nationsforschung im geteilten Europa 1945–1989. Wyd. przez M. Řezníka i P. Kolářa [Kölner Beiträge zur Nationsforschung, t. 10]. Köln 2012; ISBN 978-3-89498-268-3

Regionale Erinnerungsorte. Böhmische Länder und Mitteldeutschland im europäischen Kontext. Wyd. przez M. Řezníka, K. Rosenbauma i J. Stübnera [Studien zur Europäischen Regionalgeschichte, t. 1]. Leipzig – Berlin 2013; ISBN 978-3-933816-60-3

Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext. Wyd. przez E. Ivaničková, M. Řezníka i V. Zimmermanna [Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, t. 19]. Essen 2013; ISBN 978-3-8375-1009-6

Die ČSSR und die DDR im Vergleich. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zweier staatssozialistischer Systeme in Mitteleuropa. Wyd. przez M. Řezníka i K. Rosenbauma [Studien zur Europäischen Regionalgeschichte, t. 2]. Leipzig – Berlin 2013; ISBN 978-3-933816-61-0

Sachsen und Böhmen. Perspektiven ihrer historischen Verflechtung. Wyd. przez F.- L. Krolla, M. Řezníka i M. Munke [Chemnitzer Europastudien, t. 16]. Berlin 2014; ISBN 978-3-428-13963-7

Philipp Dulichius - Musik, Kultur und Lebenswelten zwischen Sachsen und Pommern [ortus studien, t. 14]. Wyd. przez M. Řezník. Beeskow – Berlin 2014; ISBN 978-3-937788-35-7

Migration und Grenzraum im historischen Wandel. Böhmen, Sachsen, mitteleuropäischer Kontext [Studien zur Europäischen Regionalgeschichte, t. 3]. wyd. przez M. Munke, M. Řezníka i K. Rosenbauma. Leipzig – Berlin 2014; ISBN 978-3-933816-62-7

Touristische Vermarktung der Geschichte [Studien zur Europäischen Regionalgeschichte, t. 4]. Wyd. przez M. Řezníka i K. Rosenbauma. Leipzig – Berlin 2014; ISBN 978-3-933816-63-4

Society and Nation in Transnational Processes in Europe [Copernicus Graduate School Studies, vol. 4]. Ed. by R. Schattkowsky and M. Řezník. Newcastle upon Tyne 2015; ISBN 978-1-4438-7628-5

(wspólnie z Lenką Řezníková) Volná sekce: Hranice a identita [Sekcja: Granice i tożsamość]. W: X. sjezd českých historiků [X Zjazd Historyków], Ostrava 14.–16.9.2011, t. 4. Redakcja: Aleš Zářický, Petr Kadlec i Michaela Závodná. Ostrava 2015, str. 253–333; ISBN 978-80-7464-352-1

Erinnern – Ausstellen – Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Beziehungsgeschichte im Museum [Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, t. 21; Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, t. 47]. Wyd. przez Dušan Kováč, Miloš Řezník i Martin Schulze Wessel. Essen 2017.

Tschechische Ausgabe: Paměť – expozice – ukládání. Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu. Edd. Dušan Kováč – Miloš Řezník – Martin Schulze Wessel. Praha 2017.

Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze. Wyd. przez Miloš Řezník, Magdalena Saryusz-Wolska, Sabine Stach i Katrin Stoll. Kraków 2017.

Eigentumskonflikte und Eigentumsregime im 20. Jahrhundert. Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext [Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, t. 23; Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, t. 53]. Wyd. przez Dietera Gosewinkel, Romana Holec i Miloša Řezníka. Essen 2018.

Regionalität als historische Kategorie. Ostmitteleuropäische Perspektiven [Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, t. 37]. Wyd. przez Sabinę Jagodzinski, Aleksandrę Kmak-Pamirską i Miloša Řezníka. Osnabrück 2019.

Ends of War. Interdisciplinary Perspectives on Past and New Polish Regions after 1944. Ed. by Paulina Gulińska-Jurgiel, Yvonne Kleinmann, Miloš Řezník and Dorothea Warneck. Göttingen 2019.

Deutsche, Tschechen und Slowaken im 20. Jahrhundert. Materialien für Geschichtsunterricht. Wyd. przez Martina Schulze Wessel, Miloša Řezníka i Dušana Kováča. Frankfurt a. M. 2020.

After the Peace Treaty of Versailles (1919): New Order of Central Europe. Ed. by Dariusz Makiłła and Miloš Řezník. Wiesbaden 2020.

Regionsmacher in Ostmitteleuropa. Hg. v. Maria Cieśla, Sabine Jagodzinski, Aleksandra Kmak-Pamirka, Zdeněk Nebřenský u. Miloš Řezník. Osnabrück 2021.

Adel im Grenzraum. Transkulturelle Verflechtungen im Preußenland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Hg. von Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Sabine Jagodzinski u. Miloš Řezník. Berlin 2021.

Die Schweden in Mitteleuropa. Verflechtungen – Nachwirkungen – Erinnerung. Hg. v. Miloš Řezník. Osnabrück 2023.


Własne serie wydawnicze

Studien zum mitteleuropäischen Adel. Verlag Peter Lang, Frankfurt a. M., seit 2013 Studien zur Europäischen Regionalgeschichte. Edition Kirchhof & Franke, Leipzig – Berlin, od 2013 Copernicus Graduate School Studies. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle u. T. (wspólnie z R. Schattkowsky)


Dokumentacja wystawowa

Sächsischer Erinnerungsort Königgrätz / Hradecká bojiště – saské místo paměti.
Sächsische Denkmäler vom Krieg 1866 in Nordostböhmen / Saské pomníky z války roku 1866 v severovýchodních Čechách. Chemnitz 2008 (wspólnie z P. Našic i M. Taller)


Opracowania, artykuły od 2004 r. – wybór

Kulturní identita městských elit Gdaňsku, Toruně a Elbinku v 17. a 18. století. W: Pražské městské elity středověku a raného novověku. Jejich proměny, zázemí a kulturní profil. [Documenta Pragensia 22]. Ed. O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek. Praha 2004, str. 313–326; ISBN 80-902597-9-0

Überlebenskonzepte des Adels in der Zeit der Modernisierung. Kriterien eines böhmisch-galizischen Vergleichs. W: Les noblesses de Bohème et de Moravie au XIXe siècle. Actes du Colloque international d' Olomouc. Etudes Danubiennes 19, 2003, Nro. 1/2, str. 31–41; ISSN 0769-3656

Martin Luther Superstar. W: Film a dějiny [Film und Geschichte]. Wyd. przez P. Kopal. Praha 2005, str. 150–161; ISBN 80-7106-667-2

Das Königliche Preußen in den deutsch-polnischen Auseinandersetzungen um den „Historischen Charakter“ Pommerellens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. W: Reiche und Territorien in Ostmitteleuropa. Historische Beziehungen und politische Herrschaftslegitimation. Wyd. przez D. Willoweita H. Lemberga. München 2006, str. 311–328; ISBN-13: 978-3-486-57839-3

Ermland – ein ewiger Grenzraum? W: Mitteleuropäische Grenzräume. Wyd. przez H. Thoßa. Berlin 2006, str. 39–58

Národní kategorie a současná historiografie. Dějiny – teorie – kritika 3, 2006, Nr. 1, str. 7–34; ISSN 1214-7249

Das romantische Wissenschafts- und Erkenntniskonzept von Georg von Buquoy. W: Adelige Ausbildung. Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen. Wyd. przez I. Cermana i L. Veleka. München 2006, str. 241-255; ISBN 3-89975-057-8

Herrschaftswechsel ohne Fremde? Böhmen und sein Adel zwischen Dynastie, Staat, Land und Nation. W: Fremde Herrscher – fremdes Volk. Inklusions- und Exklusionsfiguren bei Herrschaftswechseln in Europa. Wyd. przez H. Schnabel-Schüle i A. Gestricha. Frankfurt a. M. 2006, str. 217 – 249; ISBN 3-631-55841-4

Z Orlického podhůří k ústí Visly. Gdaňský astronom Friedrich Büthner. W: Mezi Baltem a Uhrami. Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Wyd. przez V. Urbánka, L. Řezníková. Praha 2006, str. 167–183; ISBN 80-7007-246-6 [wydane w 2008r.]

Historische Staatlichkeit und Nationalbewegung: ein weißrussisch-tschechischer Vergleich. Annus Albaruthenicus /God belaruski 8, 2007, str. 131–144; ISSN 1640-3320

Konzeptionelle Überlegungen zur Europäischen Regionalgeschichte. W: Europäische Forschungsperspektiven. Elemente einer Europawissenschaft. Wyd. przez P. Jurczka i M. Niedobiteka. Berlin 2008, str. 89–106; ISBN 978-3-428-12714-6

Elitenwandel, tschechische Nationsbildung und der böhmische Adel. W: Elite Formation in Other Europe (19th – 20th Century). Wyd. przez V. Karady [Historical Social Research / Historische Sozialforschung 33, 2008, Nr. 2], str. 63–81; ISSN 0172-6404

Historické formy kolektivních identit, moderní národ a teritoriální patriotismus. W: Limity a možnosti historického poznání. Wyd. przez M. Elbela. Olomouc – Pardubice 2008, str. 145–156; ISBN 978-80-244-2040-0

Culture historique locale entre nationalité, Europe et multiculturalité. W: Migrations et identités. L' exemple de l' Allemagne aux XIXe et XXe siècles. Wyd. przez J.- P. Cahna i B. Poloni. Paris 2009, str. 53–72; ISBN 978-2-7574-0105-7

(Wspólnie z Mirelą Ciuchea, Eleną Mannová  i Eweliną Szpak): Regional History and the Regional Agenda in Romania, the Czech Republic, Poland and Slovakia. W: Frontiers, Regions and Identities in Europe. Wyd. przez S. G. Ellisa  R. Essera wspolnie z J.- F. Berdahem i M. Řezníkiem. Pisa 2009, str. 55–75; ISBN 978-88-8492-652-4

Transformations of Regional History in the Polish “Western Territories” since 1945: Legitimization, Nationalization, Regionalization. W: Frontiers, Regions and Identities in Europe. Wyd. przez S. G. Ellisa i R. Essera, wspólnie z  J.- F. Berdahem i M. Řezníkiem. Pisa 2009, str. 223–244; ISBN 978-88-8492-652-4

Nationalisierung der Grenzen in Ostmitteleuropa zwischen ständischer Patria und Schengen. W: Grenzen in Europa. Wyd. przez M. Gehlera i A. Pudlata. Hildesheim – Zürich – New York 2009, str. 111–133; ISBN 978-3-487-14240-1

Boundaries and Identities in the Academic Discourse (wspólnie z Martiną Krocovą). W: Crossing Frontiers, Resisting Identities. Wyd. przez L. Klusáková i M. Molla. Pisa 2010, str. 5–32, ISBN 978-88-8492-737-8

Das landespatriotische Programm der galizischen Stände um 1790: Von der polnischen Tradition zur Etablierung eines neuen Landespatriotismus. W: Balázs Trencsényi - Márton Zászkaliczky (wyd.): Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. Leiden - Boston 2010, str. 735–758, ISBN 978 9004 18262 2

Der galizische Adel. W: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. t. 9, Soziale Strukturen. 1. Teilband, Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft. Wyd. przez Ulrike Harmat. Wien 2010, str. 1015–1142; ISBN 978-3-7001-6892-8

Stand und Perspektiven der Erforschung deutsch-polnischer Beziehungen. W: Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften 4 (2010/2011), str. 202–206; ISBN 978-3-940755-87-2

Devatenácté století a české a polské dějepisectví – rozdílné perspektivy bez sporných témat?, Historia Slavorum Occidentis 1 (2011), str. 164–181; ISSN 2084-1213

Karel Jaromír Erben, Florian Ceynowa a kašubské hnutí. W: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. t. 1, Semily – Turnov 2011, S. 135–144; ISBN 978-80-86254-24-1

Miroslav Hroch a evropské studium formování moderního národa. Centre/Střed 3, 2011, Nr. 2, str. 82–105; ISSN 1803-9243

Elitenkonzepte, Geschichtswissenschaft und Adelsforschung. W: Adelsgeschichte als Elitenforschung. Wyd. przez M. Řezníka i L. Velek. München 2012, str. 13–38; ISBN 978-3-89975-091-1

Czeskie kontakty Floriana Ceynowy. W: Życie i dzieła Floriana Ceynowy (1817–1881) [Leben und Werk von Florian Ceynowa (1817–1881)]. Wyd. przez J. Borzyszkowskiego. Gdańsk 2012, str. 101–130; ISBN 978-83-63368-09-8

(wspólnie z Lenką Řezníkovą) Hranice a identita v českém histori(ografi)ckém kontextu. Český časopis historický 110, 2012, str. 596–626; ISSN 0862-6111

Czeska i białoruska tożsamość narodowa – próba porównania w ujęciu historycznym. W: Tożsamości zbiorowe Białorusinów. Wyd. przez R. Radzika. Lublin 2012, str. 385–422; ISBN 978-83-7784-318-5

Die Herzöge Świętopełk und Mestwin in der jungkaschubischen Geschichtspolitik 1905-1939. W: Geteilte Regionen – geteilte Geschichtskulturen? Muster der Identitätsbildung im europäischen Vergleich. Wyd. przez B. Olschowsky. München 2013, str. 229–252; ISBN 978-3-486-71210-0

(wspólnie z Martiną Power) Funkcionální proměna hranice a historický diskurz v současnosti: česko-saský příklad po roce 1989. Střed / Centre 5, 2013, Nr. 1, str. 63–84; ISSN 1803-9243

Regionalität – Erinnerung – Identität. Überlegungen zur Einleitung. W: Regionale Erinnerungsorte. Böhmische Länder und Mitteldeutschland im europäischen Kontext. Wyd. przez M. Řezníka, Katję Rosenbaum i Josa Stübnera [Studien zur Europäischen Regionalgeschichte, t. 1]. Leipzig – Berlin 2013, str. 11–28; ISBN 978-3-933816-60-3

Wácslaw Wladiwoj Tomek, das Ministerium für Cultus und Unterricht und die Einführung der historischen Seminare in Österreich: Die Institutionalisierung der Geschichtswissenschaft zwischen Staat, Nation und akademischer Neuorientierung. W: Geschichtsforschung in Deutschland und Österreich im 19. Jahrhundert. Ideen – Akteure – Institutionen. Wyd. przez Ch. Ottnera i K. Riesa. Stuttgart 2014, str. 139–157; ISBN 978-3-515-10671-9

Formierung der Galizien-Stereotype und die Adelskritik in der Habsburgermonarchie. Zur Rolle der Reiseberichte und „Briefe“ aus dem späten 18. Jahrhundert. In: Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert). Wyd. przez R. Skowrońską i inn. Toruń 2014, str. 305–348; ISBN 978-83-231-3201-1

August II Mocny. Dobry mecenas i zły król? W: Polsko-niemieckie miejsca pamięci. Tom 2, Wspólne / Oddzielne. Red. R. Traba, H. H. Hahn et al. Warszawa 2015, str. 249–268; ISBN 978-83-7383-497-2
t. 2, Wspólnie z Hansem Henning Hahn, Robertem Trabą i in. Paderborn 2014, str. 273–293; ISBN 978-3-506-77339-5

Erinnerungsorte im regionalen Kontext: Überlegungen und Thesen zu Regionalität und Identität. W: Erinnerungsorte: Chancen, Grenzen und Perspektiven eines Erfolgskonzeptes in den Kulturwissenschaften. Red. S. Berger i J. Seiffert. Essen 2014, str. 143–161; ISBN 978-3-8375-1273-1

Habsburgische Sozialisierung und polnischer Patriotismus – Fürst Józef Poniatowski als „Österreicher“? W: Die Völkerschlacht bei Leipzig. Wydane przez Heeresgeschichtliches Museum Wien. Wien 2014, str. 69–101; ISBN 978-3-902551-60-3

Vergangenheit, Tourismus, Markt und Unterhaltung in der Spätmoderne. Einleitende Betrachtungen. W: Touristische Vermarktung der Geschichte [Studien zur Europäischen Regionalgeschichte, t. 4]. Red. M. Řezník i K. Rosenbaum. Leipzig – Berlin 2014, str. 7–14; ISBN 978-3-933816-63-4

Paměť a identita v regionálním kontextu [Pamięć i tożsamość w kontekście regionalnym]. W: Česká paměť. Národ, dějiny a místa paměti [Czeska Pamieć. Naród, dzieje i miejsca pamięci]. Wydane przez Radka Šustrová i Luba Hédlová. Praha 2014, str. 59–80; ISBN 978-80-200-2411-4

Česká syntéza polských dějin. Poznámky ke koncepci vznikajícího díla [Czeska sinteza historii polskiej]. W: Roman Baron - Roman Madecki i in. (red.): Česká polonistická studia. Tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo) [Czeskie studia polonistyczne. Tradycja i współczesność (Filologia – Historia – Nauki polityczne – Prawo)]. Praha 2015, str. 155–163

Sasi. Niemieckie refugium dla Polski? W: Polsko-niemieckie miejsca pamięci. t. 1, Współne/Oddzielne. Red. Robert Traba, Hans Henning Hahn i in. Warszawa 2015, str. 244–255; ISBN 978-83-7383-496-5.
Paderborn 2015, str. 257–268; ISBN 978-3-506-77338-8

Sammeln Sie Punkte? Eine (leider auch) wissenschaftliche Dimension des „Lebens”. W: Dekonstruieren und doch erzählen. Polnische und andere Geschichten. Red. Jürgen Heyde, Karsten Holste, Dietlind Hüchtker, Yvonne Kleinmann i Katrin Steffen. Göttingen 2015, str. 350–355; ISBN 978-3-8353-1772-7

Die Kaschuben. Identitäten zwischen Region und Nation. W: Die Deutschen und die Polen. Geschichte einer Nachbarschaft. Red. Dieter Bingen, Hans-Jürgen Bömelburg, Andrzej Klamt i Peter Oliver Loew. Darmstadt 2016, str. 165–168; ISBN 978-3-8062-3295-0

The Institutionalization of the Historical Science betwixt Identity Politics and the New Organization of Academic Studies. Wácslaw Wladiwoj Tomek and the Introduction of History Seminars in Austria. W: Nationalism and Discourses of Objectivity: The Humanities in Central Europe in the Long Nineteenth Century. Red. Báling Varga = Hungarian Historical Review 5 (2016), str. 250–276; ISSN 2063-8647

Usadzanié koncepcje regionalizacje w kaszëbsczi rësznoce kol. 1960 r. Bądkowsczi, Bolduan i karno Kaszëbë [Koncepje regionalności w ruchu kaszubskim ok. roku 1960: Bądkowski, Bolduan i czasopismo Kaszëbë]. W: Kaszubi – Pomorze – Gdańsk. W kręgu pytań o kulturę, historię i tożsamość. Księga Jubileuszowa Profesora Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. Rocznicy Urodzin. Red. Cezary Obracht-Prondzyński, Tomasz Rembalski, Krzysztof Lewalski. Gdańsk 2016, str. 382–403; ISBN 978-83-63368-81-4

Das Augusteische Zeitalter – Kontinuität und Wandel seiner Interpretation. Eine Reminiszenz an Jacek Staszewski (1933–2013). W: Zwei Staaten, eine Krone. Die polnisch-sächsische Union 1697 – 1763. Wyd. przez Frank-Lothara Krolla i Hendrika Thoßa. Berlin 2016, str. 262–288-

Karel Havlíček v perspektivě české „vládní strany“. W: Lucie Rychnovská – Robert Adam et al.: Karel Havlíček ve světle korespondence. Praha 2016, str. 25–41.

Pamięć i tożsamości (po)nowoczesne w kontekście regionalnym. Próba perspektywy środkowo-europejskiej. W: Cezary Obracht-Prondzyński (Wyd.): Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, Słupsk – Gdańsk 2016, str. 18–30.

Symboliczne i mityczne góry Kaszubów. Ich rola w kulturze i literaturze kaszubskiej od XIX wieku do okresu międzywojennego. W: Ewa Grzęda (Wyd.): Góry – Literatura – Kultura. T. 10, Wrocław 2016, str. 55–70.

(Wspólnie z Martinem Schulze Wessel) Das Museum als Medium einer Verflechtungsgeschichte von Deutschen, Tschechen und Slowaken. Zur Einleitung. W: Erinnern – Ausstellen – Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Beziehungsgeschichte im Museum [Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, t. 21; Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, t. 47]. Wyd. przez Dušana Kováč, Miloša Řezník i Martina Schulze Wessel. Essen 2017, str. 7–21.

Tschechische Ausgabe: Muzeum jako médium histoire croisée Němců, Čechů a Slováků. W: Paměť – expozice – ukládání. Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu. Edd. Dušan Kováč – Miloš Řezník – Martin Schulze Wessel. Praha 2017, str. 7–20.

Średniowieczna ikona nowoczesnej tożsamości? „Testament Mestwina” w kaszubskich reprezentacjach literackich od Aleksandra Majkowskiego po Lecha Bądkowskiego. W: Wielkie Pomorze. Społeczności i narody. Praca monograficzna. Wyd. przez: Daniea Kalinowskiego i Adelę Kuik-Kalinowską. Gdańsk – Słupsk 2017, str. 55–92.

(Wspólnie z Magdaleną Saryusz-Wolską, Sabine Stach i Katrin Stoll) Historia w późnym kapitalizmie. Wprowadzenie. W: Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze. Wyd. przez Miloša Řezníka, Magdalenę Saryusz-Wolską, Sabine Stach i Katrin Stoll. Kraków 2017, str. 7–28.

Češi a české národní hnutí v kašubské vlastenecké agitaci (do r. 1918). Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století / Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries 9 (2017), č. 2, str. 9–23.

Die Teilungen von Polen und Litauen als regionalhistorisches Ereignis: Beispiel Galizien. W: Polen-Litauen und die Habsburgermonarchie im Zeitalter Maria Theresias. Wyd. przez: Heeresgeschichtliche Museum Wien. Wien 2018, str. 219–244.

Sachsen und Böhmen auf der Schwelle der Moderne: Nationsbildung und Erster Weltkrieg / Sasko a Čechy na prahu moderní doby: Formování národa a první světová válka. In: Liebe, Leid und Luftschlösser. Sachsen Böhmen 7000 Sasko Čechy. Begleitband zu Sonderausstellung / Doprovodná publikace k výstavě. Wyd. przez: Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz. Dresden 2018, S. 495–500.

Sachsen und Böhmen nach 1989 / Sasko a Čechy po roce 1989. W: Liebe, Leid und Luftschlösser. Sachsen Böhmen 7000 Sasko Čechy. Begleitband zu Sonderausstellung / Doprovodná publikace k výstavě. Wyd. przez: Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz. Dresden 2018, str. 495–500.

Opět na špatné straně? Rakousko-pruská válka v saském dějepisectví a paměti. W: Martin Barus et al.: Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie]. Hradec Králové 2018, str. 250–266.

Regionalität als historische Kategorie. W: Regionalität als historische Kategorie. Ostmitteleuropäische Perspektiven [Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, t. 37]. Wyd. przez Sabine Jagodzinski, Aleksandrę Kmak-Pamirską i Miloša Řezníka. Osnabrück 2019, str. 13–57.

(Wspólnie z Michael G. Müller) Jacek Staszewski i sein Werk „Die Polen im Dresden des 18. Jahrhunderts“. Eine Einführung zur deutschen Ausgabe. W: Jacek Staszewski: Die Polen im Dresden des 18. Jahrhunderts. Osnabrück 2019, str. 7–22.

Grenzüberschreitung, „Romantische Reise“ und „Preußentum-Probe“ im Vormärz: Wácslaw Wladiwoj Tomeks Wanderungen im schlesisch-böhmischen Grenzland / Przekraczanie granicy. Romantyczna podróż i próba pruskości w okresie przedmarcowym – Wácslawa Wladiwoja Tomka wędrówki po pograniczu śląsko-czeskim. W: Góry – Literatura – Kultura. Wyd.  Ewa Grzęda. t. 12, Wrocław 2018, str. 81–119.

(wspólnie z Lenką Řezníková) Klamavé praxe a jejich reflexe ve společnosti 19. století. W: Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Wyd. przez Milana Hanyša i Tomáša W. Pavlíček. Praha 2019, str. 175–194.

Denk-mal. Ein Medium in Vergangenheit und Zukunft. : Deutsche Besatzungspolitik in Polen 1939–1945. Eine Leerstelle deutscher Erinnerung? Wyd. przez Dietera Bingen i Simona Lengemanna. Bonn 2019, str. 75–85.

Die Habsburgermonarchie – ein Imperium ihrer Völker? Einführende Überlegungen zu ´Österreichs Staatsidee‘. W: Österreich-Ungarns imperiale Herausforderungen. Nationalismen und Rivalitäten um 1900. Wyd. przez Bernharda Bachingera, Wolframa Dornika i Stephana Lehnstaedta.  Göttingen 2020, str. 45–66.

The Matica in an Ethnic-Regional Context: Sorbian Lusatia and Czech Silesia in Comparison. In: The Matica and Beyond. Cultural Associations and Nationalism in Europe. Ed. by Krisztina Lajosi and Andreas Stynen. Leiden – Boston 2020, S. 75–96.

Die „Nationalisten“ und die imperiale Integration. Verwaltungsdienst und einheimischer Adel in Galizien (1772–1791). In: Die Personalfrage in neuen Provinzen. Das Banat im regionalen Vergleich. Hg. v. Harald Heppner u. Sabine Jesner. Stuttgart 2020, S. 229–246.

Ethnic-Regional Movements and their Strategies in the Context of the Paris Conferences: Ladins, Kashubes, and Sorbs. In: After the Peace Treaty of Versailles (1919): New Order of Central Europe. Ed. by Dariusz Makiłła and Miloš Řezník. Wiesbaden 2020, S. 87–102.

Jan Amos Komeński o Kaszubach: jednostka etniczna czy terytorialna [Johann Amos Comenius über die Kaschuben: Eine etthnische oder territoriale Einheit?]. Acta Cassubiana 22 (2020), S. 213–220.

Nation and the ‚Retrotopic‘ Politics of History in Poland. In: National History and New Nationalism in the Twenty-First Century. A Global Comparison. Ed. by Niels F. May and Thomas Maissen. New York – London 2021, S. 149–170.

Shaping a New Habsburg Territory: The 1773 Lemberg Act of Homage and the Galician Polish Nobility. In: More Than Mere Spectacle. Coronations and Inaugurations in the Habsburg Monarchy during the Eighteenth and Nineteenth Century. Ed. by Klaas Van Gelder. New York – Oxford 2021, S. 223 – 246; ISBN 978-1-78920-877-1.

Elżbieta Pomorska: cesarzowa z dynastii Gryfitów w czeskiej kulturze i pamięci [Elisabeth von Pommern: Eine Kaiserin aus der Greifen-Dynastie in der tschechischen Kultur und Erinnerung]. In: Wielkie Pomorze. Gryfici oraz ich dziedzictwo [Das Große Pommern: Die Greifen und ihr Erbe]. Hg. v. Daniel Kalinowski. Słupsk – Gdańsk 2021, S. 51–76; ISBN 978-83-65826-58-9.

Der Wiener Kongress und seine Folgen für die habsburgische Politik in Galizien: Ständische Verfassung und Elitenpolitik. In: Die polnische Frage und der Wiener Kongress 1814–1815. Hg. v. Bogusław Dybaś. Wien 2021, S. 107–133.

Augustas II Stiprusis und Augustas III Saksas. Litauen in der sächsisch-polnischen Union. Sächsische Heimatblätter 67 (2021), H. 4, S. 368–374.

(mit Sabine Jagodzinski) Adel, Grenzraum und transregionale Verflechtung. In: Adel in Grenzraum. Transkulturelle Verflechtungen im Preußenland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Hg. von Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Sabine Jagodzinski u. Miloš Řezník. Berlin 2021, S. 7–15.

Zapomniany zakątek słowiański: Pierwsza czeska książka o Kaszubach [Ein vergessener slawischer Winkel: Das erste tschechische Buch über die Kaschuben]. In: Acta Cassubiana 23 (2021), S. 7–20.

Small Nations, Ethnicity and New Regionalisms in Post-Modernity. Nations and Nationalism 28 (2022), S. 743–745.

Husyci nad Bałtykiem: Alois Jirásek i jego „Tczewski stos“ [Die Hussiten an der Ostsee: Alois Jirásek und sein „Scheiterhaufen von Dirschau“], in: Alois Jirásek: Tczwski stos [Scheiterhaufen von Dirschau]. Tczew 2022, S. 5–32.

Galizischer Adel und die habsburgische Diplomatie im frühen 19. Jahrhundert. Graf Felix Mier und andere. In: Milan Hlavačka et al. (Hg.): „Die Heimstatt des Historikers sind die Archive“. Wien – Köln 2022, S. 65–78.

Początki kultury pamięci w ruchu kaszubskim I. Epoka przed powstaniem ruchu młodokaszubskiego [Die Anfänge der Erinnerungskultur in der kaschubischen Bewegung I. Die Epoche vor der Formierung der jungkaschubischen Bewegung]. Acta Cassubiana 24 (2022), S. 7–24.

Kašubská epopej [Ein kaschubisches Epos]. In: Majkowski, Aleksander: Život a příhody Remusovy. Kašubské zrcadlo [Leben und Abenteuer des Remus. Ein kaschubischer Spiegel], aus dem Kaschubischen übersetzt v. Miloš Řezník. Praha 2023, S. 5–21; ISBN 978-80-257-3918-1.

„Was nicht abgebrannt ist, haben uns die Schweden genommen.“ Schweden in der kaschubischen regional-ethnischen Erinnerungskultur. In: Die Schweden in Mitteleuropa. Verflechtungen – Nachwirkungen – Erinnerung. Hg. v. Miloš Řezník. Osnabrück 2023, S. 229–260.

 


Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

Centrum Kompetencyjne do Spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku – zastępca przewodniczącego od 2009 do 2015 r.

Societas Jablonoviana - Towarzystwo Naukowe Jabłonowskich w Lipsku – członek od 2010 r., prezes od 2017 r.

Polska Akademia Umiejętności (PAU), Kraków - członek zagraniczny od 2023 r.

Instytut Kaszubski w Gdańsku – członek od 2007 r.

Komisja Kaszubska Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie – od 2017 r.

Rada Naukowa im. Johanna Gottfrieda Herdera w Marburgu / Rada ds. Badań Naukowych im. Gottfrieda Herdera w Marburgu – członek od 2011 r.

Niemiecko-Czeska Komisja Historyków – członek od 2007 r., przewodniczący sekcji czeskiej od 2009 r.

Niemiecko-Ukraińska Komisja Historyków – członek sekcji niemieckiej od 2016 r.

Uniwersytet Techniczny w Chemnitz - prodziekan Wydziału Filozoficznego w latach 2009-2014

Instytut Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej - Członek Rady Nadzorczej od 2016 r. do 2022 r.

Fundacja im. Friedricha Christiana Lessera w Jenie- członek Zarządu Fundacji od 2016 r.

Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe – od 2019 r.

Collegium Bohemicum Ústí nad Labem – Członek naukowej rady doradczej od 2007 r., wiceprzewodniczący od 2016 r.

Członkostwo w komisjach ewaluacyjnych, działalność ekspercka dla następujących instytucji

Akademia Nauk Republiki Czeskiej w Pradze

Austriacka Agencja ds. Zapewnienia Jakości i Akredytacji (Wiedeń, Austria)

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn)
Europejska Rada ds. Badań Naukowych w Brukseli

Agencja Badawcza Republiki Czeskiej (GAČR ) w Pradze

Austriacka Akademia Nauk w Wiedniu

Szwajcarska Narodowa Fundacja Naukowa na rzecz Wspierania Badań Naukowych, BernoDziałalność ekspercka (procedury odwoławcze, habilitacyjne, doktorskie; członkostwo w radach naukowych programów doktoranckich) na rzecz następujących uniwersytetów:

Bratislava (SK), Brno (CZ), Chemnitz, Düsseldorf, Frankfurt/Oder, Jena, Košice (SK), Olomouc (CZ), Ostrava (CZ), Pardubice (CZ), Prag (CZ), Stettin (PL), Ústí nad Labem (CZ)

 

Członkostwo w radach redakcyjnych, naukowych radach doradczych czasopism naukowych:

„Archeion“, Warszawa – od 2019 r.

„Acta Cassubiana“, Gdańsk – od 2012 r.

„Annual of Language & Politics of Identity“, Praga - w latach 2008-2014

„Galicja. Studia i Materiały“, Rzeszów – od 2016 r.

„Góry – Literatura – Kultura“, Wrocław – od 2016 r.

„Journal of Modern European History“ (Sage Journals) – co-editor od 2020 r.

„Rocznik Gdański“, Gdańsk – od 2018 r.

„Rocznik Toruński“, Toruń – od 2013 r.

„Slovanský přehled /Review of the History of Central, Eastern and Southeastern Europe“, Praga – od 2015 r.
„Studia Historica“, Ujście nad Łabą – od 2018 r.

„Střed / Centre“, Praga – od 2009 r.

„Theatrum Historiae“, Pardubice – od 2006 r.


Wydarzenia

Zbrodnia, przestrzeń i czas. O genius loci i czasie historycznym we współczesnym kryminale
sob. 25.05.2024 | 14:00
Dyskusja panelowa
Prezentacja książki
prof. dr hab. Miloš Řezník
Warszawa
Czytaj dalej
Ludowe źródła kultury - Muzyka
czw. 09.05.2024 | 09:00 -
czw. 09.05.2024 | 18:00
Konferencja
prof. dr hab. Miloš Řezník
Czytaj dalej
Longue duree der Regionalitäten
śro. 24.04.2024 | 10:00 -
pią. 26.04.2024 | 17:00
Konferencja
Romana Kálnai-Petráková
prof. dr hab. Miloš Řezník
dr Ralf Meindl
Warszawa
Czytaj dalej
Silenced Church. The Ukrainian Greek Catholic Church Between the Soviet Authorities and the Vatican (1944–1978)
czw. 15.02.2024 | 10:00 -
pią. 16.02.2024 | 17:00
Konferencja
dr Viktoriia Serhiienko
prof. dr hab. Miloš Řezník
Warszawa
Czytaj dalej
Otwarcie wystawy "Raport z oblężonego Miasta Czernihowa"
czw. 01.02.2024 | 18:00
Wystawa
Dyskusja panelowa
dr Beata Jurkowicz
Kinga Wołoszyn-Kowanda
prof. dr hab. Ruth Leiserowitz
prof. dr hab. Miloš Řezník
Lipsk
Czytaj dalej
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Góry-Literatura-Kultura”: Dźwięk, zapach, smak i dotyk gór
śro. 08.11.2023 | 12:00 -
pią. 10.11.2023 | 17:00
Konferencja
prof. dr hab. Miloš Řezník
Polanica-Zdrój
Czytaj dalej
Workshop: (De)Constructing Europe
śro. 18.10.2023 | 10:56 -
pią. 20.10.2023 | 10:57
Konferencja
dr Beata Jurkowicz
dr Olga Gontarska
prof. dr hab. Miloš Řezník
Warszawa
Czytaj dalej
Deutschland und seine östlichen Nachbarn 1989 – 1998: Turbulenter Neuanfang und solide Grundlagen
wto. 10.10.2023 | 19:00
Dyskusja panelowa
prof. dr hab. Miloš Řezník
Praga
Czytaj dalej
The 24th International Conference on the History of Concepts
czw. 28.09.2023 | 10:00 -
pią. 29.09.2023 | 18:00
Konferencja
prof. dr hab. Miloš Řezník
Warszawa
Czytaj dalej
Rethinking Ukraine and Europe. New Challenges For Historians
pią. 15.09.2023 | 10:00 -
nie. 17.09.2023 | 18:00
Konferencja
prof. dr hab. Miloš Řezník
Wilno
Czytaj dalej
Early Modern Statehood and Society in the Ukrainian Lands: Forms and Concepts
[Translate to Polnisch:]
pon. 11.09.2023 | 09:00 -
wto. 12.09.2023 | 16:00
Konferencja
prof. dr hab. Miloš Řezník
Warszawa
Czytaj dalej
24. Debata Lelewelowska: Świat wczorajszy? Badania historyczne nad Rosją po wybuchu wojny.
pon. 19.06.2023 | 18:00
Debata Lelewelowska
prof. dr hab. Miloš Řezník
Warszawa
Czytaj dalej
Pokaz filmu "Jutro będzie padać" i dyskusja
śro. 14.06.2023 | 17:00
Pokaz filmu
Dyskusja panelowa
dr Jaśmina Korczak-Siedlecka
prof. dr hab. Miloš Řezník
Warszawa
Czytaj dalej
W kręgu kaszubo- i pomorzoznawczych badań w ośrodku warszawskim
śro. 26.04.2023 | 16:00
prof. dr hab. Miloš Řezník
Warszawa
Czytaj dalej
Memory of the Past and Politics of the Present
pon. 28.11.2022 | 10:00 -
wto. 29.11.2022 | 18:00
Konferencja
prof. dr hab. Miloš Řezník
Praga
Czytaj dalej
23
maj
Dyskusja panelowa Prezentacja książki
NIH w Warszawie na Targach Książki w Warszawie (stoisko C5)
Czytaj dalej