Nota biograficzna

Dr Mustafa Switat studiował psychologię na Uniwersytecie Palackého w Ołomuńcu (studia magisterskie) oraz socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie), gdzie w 2016 r. z wyróżnieniem obronił pracę doktorską o społeczności arabskiej w Polsce. Od 2012 roku bierze udział w różnych projektach grantowych, prowadzi wykłady na zaproszenie oraz zajęcia z zakresu antropologii, socjologii oraz historii idei w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Idei i Antropologii i Kulturowej. Od października 2019 r. dr Mustafa Switat pracuje na stanowisku naukowca w zespole badawczym nr 4 „Przemoc i obca władza w XX wieku – „stuleciu skrajności”. Jego projekt cząstkowy pt. „Visualized Alliances and Artworld – Knowledge Exchange between Polish People’s Republic and Arab countries in the discipline of Plastic Arts” dotyczy przepływu wiedzy w zakresie nauk plastycznych pomiędzy Polską Republiką Ludową a krajami arabskimi w latach 1950-1989.

Mustafa Switat studied psychology at the Palackého University in Olomouc (M.A. study) and sociology in the Institute of Applied Social Sciences of the University of Warsaw (doctoral studies), where he defended his thesis regarding the Arabic community in Poland with distinction (2016). Since 2012, he has participated in several grant projects, given lectures upon invitation and conducted classes in the field of anthropology, sociology and the history of ideas at the Institute of Applied Social Sciences of the University of Warsaw, where he is employed as an Assistant Professor at the Department of History of Ideas and Anthropology and Cultural Studies. Since October 2019, he is part of the GHI research team no. 4, where he works at the project "Violence and foreign power in the 20th century – ‘the century of extremes’“. His sub-project “Visualized Alliances and Artworld – Knowledge Exchange between Polish People’s Republic and Arab Countries in the Disciplines of Plastic Arts” investigates the flow of knowledge in the range of disciplines of Plastic Arts between the Polish People’s Republic and the Arab countries from1950-1989. The main research interests in the currently implemented research project concern the exchange of knowledge between the Polish People’s Republic and the Arab countries in which there was a socialist system, with particular emphasis on plastic arts (painting, graphics and sculpture). Further research interests are: sociology of migration, history and processes of globalization, transfer between cultures.


Zainteresowania badawcze

Główne zainteresowania badawcze, w ramach obecnie realizowanego projektu naukowego, dotyczą wymiany wiedzy pomiędzy PRL a krajami arabskimi, w których był ustrój socjalistyczny, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych (malarstwa, grafiki oraz rzeźby).

Inne zainteresowania badawcze:
•    socjologia migracji
•    historia i procesy globalizacyjne
•    transfer pomiędzy kulturami


Publikacje

Monografie:

„Pierwsze kontakty polsko-arabskie”, Seria: Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski, tom I, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2018 (współredakcja z Agatą S. Nalborczyk oraz Janem Tyszkiewiczem).

„Równe traktowanie ze względu na wyznanie w zatrudnieniu. Analiza i zalecenia”, Prawo i Praktyka nr 26, RPO, Warszawa 2018 [z Agatą Szypulską, Elżbietą Ciżewską-Martyńską, Marcinem Jewdokimowem oraz Bartłomiejem Walczakiem].

 „Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora”, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017, s. 750.


Rozdziały w publikacjach zbiorowych (wybór):


„Arab/Muslim as the Other in Poland. The Anatomy of Narratives”, w: Katarzyna Górak-Sosnowska, Marta Pachocka, Jan Misiuna (red.), “Muslim Minorities and the Refugee Crisis in Europe”, Publishing House of Warsaw School of Economics, Warsaw 2019, s. 311-322.

„Podróżnicy arabscy o Polsce. Sylwetka Ibrahima Ibn Jaquba” w: A. S. Nalborczyk, M. Switat, J. Tyszkiewicz, „Pierwsze kontakty polsko-arabskie”, Seria: Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski, tom I, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2018, s. 71-96.

„The Evolution of the Migration Policy in Poland in the Aspect of the Research over the Arab Diaspora”, [w:] J. Osiński, M. Nawrot, M. Ostrowska, M. Pachocka (red.), “Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”, Oficyna Wydawnicza SHG, Warszawa 2016, s. 139-150.

„Wspólnota arabska w Polsce – organizacja a stopień integracji” w: J. Balicki, M. Chamarczuk (red.) „Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia”, Rządowa Rada Ludnościowa, Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją UKSW, Warszawa 2013, s. 256-271.

„Kwestia obywatelstwa i przypadki bezpaństwowości w krajach Rady Współpracy Zatoki Arabskiej/Perskiej" [w:] M. Ząbek (red.) „Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe”, IEiAK UW/UNHCR/MCDMiM UKSW, Warszawa 2013, s. 159-175.

„Praga – miasto cudzoziemców” w: Jan E. Zamojski (red.) „Migracje i wielkie metropolie. Migracje i Społeczeństwo 15”, Instytut Historii PAN, Warszawa 2012, s. 127-142.

„Socjologiczno – psychologiczne aspekty życia mieszkańców metropolii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracji i globalizacji” w: J. W. Kwiatkowski (red.) „Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości – między przełomem a kontynuacją”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 135-144.


Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

Kierownik projektu Preludium Narodowego Centrum Nauki (2012-2014); członek zespołu badawczego w projekcie zamawianym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (2017); od 2016 r. prowadzi trzy projekty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł: Rozwój 2b, Uniwersalia 2.1. oraz Uniwersalia 2.2); Współredaktor serii wydawniczej „Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski” (łącznie 8 tomów – w opracowaniu); Wyróżnienie w konkursie ACADEMIA 2018 na najlepszą publikację akademicką i naukową dla monografii „Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora”


26
sty
Wykład
Prof. dr hab. Frank Bösch (Poczdam): Przełomowy rok 1979: podróż papieża do Polski i przeobrażenie świata
Czytaj więcej