dr Viktoriia Serhiienko

Pracownik naukowy

+48 22 525 83 16
serhiienko@dhi.waw.pl


Nota biograficzna

2010 – magisterium, Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny, 2014 – doktorat na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym, 2014–2022 – pracowniczka naukowa w Instytucie Archeografii i Źródłoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Stypendystka na Uniwersytecie Warszawskim (2015–2016), w Instytucie Nauk Społecznych Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach (2017), w Instytucie Herdera w Marburgu (2018), w New Europe College Bukarest (2018–2019), na Uniwersytecie Preszowskim (2019–2020), w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie (2020–2021).


Zainteresowania badawcze

Główne zainteresowania badawcze, w ramach obecnie realizowanego projektu naukowego, dotyczą polityki Stolicy Apostolskiej wobec ZSRR i innych krajów Układu Warszawskiego po II wojnie światowej.

Inne zainteresowanie badawcze:

  • historia Rusinów/Ukraińców wschodniej Słowacji w okresie międzywojennym
  • historia ukraińskiej historiografii XIX i XX w.
  • historia społeczna Imperium Rosyjskiego na przełomie XIX i XX w.
  • historia Ukrainy i Europy Środkowo-Wschodniej w XX w.

 


Publikacje

Monografie

Становлення та діяльність православних церковних братств на Лівобережній Україні. 1864–1917. Київ, 2013. (Manuskript​, Opublikowana online)

 

Redakcje

Михайло Могилянський. Листування з Наталією Полонською-Василенко. 1929-1941. Харків, 2023.

“Official History in Eastern Europe. Transregional Perspectives”, Osnabrück: Fibre, 2021. (Współredagowanie razem z Amacher K, Portnov A.)

Анджей Новак. Як поставала "імперія зла"? Досвід Центрально-Східної Європи. Київ: Дух і Літера, 2021.

Віктор Петров. Листи до Софії Зерової (1950–1956). Київ: Дух і Літера, 2021.Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych

Whose language do we speak? Some reflections on the master narrative of Ukrainian history writing?, in: Ab Imperio, issue 4, 2021. (razem z Portnov А., Portnova Т., Savchenko S.)

«Внутренняя миссия» православных церковных братств Левобережной Украины (1864–1917 гг.), в: Известия Гомельского государственного университета, выпуск 4 (85), 2014.

Становлення мережі православних церковних братств Лівобережної України в другій половині XIX – на початку XX ст., в: Гуржіївські історичні читання, випуск 6, 2013.

Система управління православними церковними братствами Лівобережної України (1864–1917 рр.), в: Часопис української історії, випуск 27, 2013.

Внесок православних церковних братств Лівобережної України у розвиток початкової релігійної освіти (1864–1917 рр.), в: Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, випуск XXXV, 2013.

Благодійність православних церковних братств Лівобережної України (1864–1917), в: Вісник Київського національного університету, випуск 113, 2012.


Artykuły w recenzowanych tomach zbiorowych

Hrabske in search for “divine and human law”. The history of one conflict between Greek Catholics and Orthodox in interwar Slovakia, in: New Europe College Yearbook 2018 – 2019, Bucharest, 2021.

‘Official History’ for a Stateless Nation: Mykhailo Hrushevskyi`s Illustrated History of Ukraine, in: Official History in Eastern Europe. Eds. Amacher K, Portnov A., Serhiienko V. Osnabrück: Fibre, 2021.

“Людина без національної прикмети”. Київський період Володимира Перетца (1903–1914), в: Михайло Грушевський. Студії та джерела, книга 4, Київ, 2021.

Ukrainization, in: Histoire Partagée. Mémoires Divisées. Ukraine, Russsie, Pologne. Eds. Amacher K., Aunoble E., Portnov A. Lausanne: Antipodes, 2020.


28
sie
Wystawa
Eröffnung der Fotoausstellung „Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw“ in Schwerin
Czytaj dalej