Czyje są Góry? Procesy oswajania, udomawiania i zawłaszczania gór

Konferencja

śro. 16.10.2019 | 09:00 -
pią. 18.10.2019 | 11:30
prof. dr hab. Miloš Řezník
Polanica-Zdrój

VII edycja konferencji z cyklu „Góry-Literatura-Kultura”

Tegoroczną dyskusję chcemy skoncentrować wokół problematyki oswajania, udomawiania i zawłaszczania gór (w szerokim jej rozumieniu), zadając prowokacyjne pytanie „czyje są góry”? Podobnie jak w latach ubiegłych, zależy nam na analizie wyżej wskazanych procesów zarówno w ujęciu historycznym, jak też w perspektywie współczesnej.

Główne obszary badawcze i tezy do dyskusji:
1. Procesy oswajania, udomawiania i zawłaszczania gór w kontekście historii naukowego i turystycznego poznania gór z uwzględnieniem różnych środowisk eksploatujących góry np.: poszukiwacze skarbów, zbójnicy, podróżnicy, uczeni, wakacyjni wczasowicze (letnicy), turyści i alpiniści, literaci, artyści, filozofowie, pielgrzymi, inwestorzy, członkowie klubów i stowarzyszeń górskich. Za specyficzny aspekt procesów symbolicznej „emancypacji” można również uważać geologiczne, geograficzne lub etnograficzne opisy gór, jak i opracowania kartograficzne.
2. Góry jako przestrzeń azylu i obszar zawłaszczony przez: outsiderów, wygnańców, pustelników, mniejszości etniczne, religijne i kulturowe, ofiary prześladowań religijnych (np. husyci), ludzi wykluczanych ze społeczeństwa.
3. Literatura i sztuka jako narzędzie pośredniczące w procesach oswajania gór, rejestrujące a także kreujące procesy ich udomowiania, oswajania i zawłaszczania oraz medium mające wieloaspektowy wpływ na przeobrażanie przestrzeni górskiej. Preferowane będą ujęcia szersze, wykraczające poza zakres interpretacji jednego dzieła literackiego, bądź ograniczonej grupy tekstowej jednego autora.
4. Góry jako enklawa przyrodnicza i dobro naturalne - domena aktywności ekologów i środowisk związanych z ideą ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz ochrony przyrody.
5. Góry jako przestrzeń realizacji grupowych interesów na tle ekonomicznym, społecznym i kulturowym, przy czym ze względu na dotychczasowy stan badań proponujemy skoncentrować się nie na konfliktach międzypaństwowych, czy narodowych/etnicznych i nie na konfliktach militarnych, lecz przede wszystkim na pytaniu, do jakiego stopnia same góry stają się przedmiotem specyficznego zawłaszczenia (lub jego kontestacji) z perspektywy różnych grup społecznych i aktorów, na ile góry generują specyficzne formy przynależności i posiadania oraz stwarzają specyficzną przestrzeń potencjalnych sporów lub, z drugiej strony, negocjacji interesów. Sugerowane powyżej problemy stanowią punkt wyjścia do dyskusji na temat szczególnych form przynależności społecznej, definiowanej poprzez przestrzeń górską, oraz specyficznej tożsamości i identyfikacji grupowej odnoszącej się do gór – nie tylko w sensie narodowym, etnicznym lub folklorystycznym.

Międzynarodowa konferencja naukowa "Góry-Literatura-Kultura"

Organizatorzy:
Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie Instytut, im. Leibniza dla Historii i Kultury Europy Wschodniej w Lipsku (GWZO)

PROGRAM

 

 

04
lis
Imprezy Wystawa
Wystawa: Splendor władzy: Wettynowie na tronie Rzeczpospolitej
Czytaj więcej