Nowożytne korzenie jedności i różnorodności Europy

Niemiecki Instytut Historyczny wraz z wydawnictwem Neriton wydał w ramach swojej serii „Klio w Niemczech“ polskie tłumaczenie zbioru szkiców wybitnego niemieckiego historyka czasów nowożytnych Heinza Schillinga.

Książka składa się z siedmiu szkiców, koncentrujących się w głównej mierze na rozważaniach autora nad fundamentalnym wpływem reformacji i kontrreformacji na kształt europejskiej nowożytności. Szczególną uwagę poświęcono różnym aspektom zjawiska konfesjonalizacji we wczesnej epoce nowożytnej. Schilling dekonstruuje mit reformacji jako jedynego czynnika przemian strukturalnych i duchowych w Europie, podkreślając jednocześnie szczególną kulturową i społeczną rolę procesu konfesjonalizacji w chrześcijaństwie łacińskim w latach 1550-1660. Jego zdaniem dopiero wzajemne przenikanie się tych dwóch zjawisk stworzyło fenomen socjoreligijny Europy w sensie w jakim jest on dziś definiowany.

Autor stara się ukazać w jaki sposób wczesnonowożytne podziały  wyznaniowe oraz próby ich przezwyciężenia, ukształtowały polityczną, kulturową i religijną strukturę Europy i jak przyczyniły się one do powstania takich wartości jak tolerancja, dialog i poszanowanie różnorodności, które są fundamentami dzisiejszej tożsamości europejskiej. Przedmiotem analizy jest również korelacja pomiędzy konfesjonalizacją a modernizacją, a także wpływ tej pierwszej na charakterystyczne dla epoki nowoczesnej paradygmaty zachowań jak poczucie odpowiedzialności za własne życie, samodyscyplina, racjonalne myślenie, kontrola emocji.

Heinz Schilling, Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia-społeczeństwo-państwo,

[Klio w Niemczech, tom 15], Warszawa 2010, 224 S., 33 zł, ISBN 978-8-3754-3152-0

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej