dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk

Pracownik naukowy

+ 48 22 525 83 00
dziewanowski@dhi.waw.pl


Nota biograficzna

Urodzony w 1982 r., 2001-2007 r. studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 2003-2010 studia magisterskie w Instytucie Historycznym  Uniwersytetu Warszawskiego, 2006 stypendium Sokrates-Erasmus na Uniwersytecie Alberta-Ludwiga we Fryburgu Bryzgowijskim, 2007-2011 studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 2013 obrona doktoratu w Instytucie Historycznym UW pt. „Polityka monetarna Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza. Dyskurs sejmowy w latach 1658–1668”. Praktyki w ambasadach RP w Waszyngtonie (2003) i Berlinie (2004), dziennikarz współpracujący z Radio Free Europe / Radio Liberty (2003), praca w Ambasadzie Królestwa Danii w Warszawie (2003-2005), wykładowca na Akademii Vistula (2010-2011), Pracownik naukowy w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (2012-2016), Sekretarz naukowy Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej (2012-2016), Sekretarz „Polsko-niemieckiego projektu podręcznika szkolnego do nauczania historii” (2014-2016), pracownik działu naukowego Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność (IESPS) (2016-obecnie), w okresie 2019-2023 zastępca kierownika działu naukowego IESPS, kurator wystawy „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923”, od 2021 współpracownik Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, od 2023 pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie.

NAGRODY I STYPENDIA:

  • Wyróżnienie w konkursie im. Franciszka Bujaka na najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, 2022
  • Stypendium badawcze w Deutsches-Polen Institut w Darmstadt, 2021
  • Nagroda Zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego w dziedzinie działalności naukowej za monografię: "Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie Modernizacji", 2015
  • Wyróżnienie w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą epoki baroku redakcji pisma „Barok. Historia-Literatura-Sztuka” oraz Wydawnictwa NERITON, 2014
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008/2009

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze:

  • relacje polsko-niemieckie
  • dyplomacja kulturalna Polski
  • polityka historyczna
  • badania podręcznikowe
  • historia pieniądza

Publikacje

Książki

Pieniądz w służbie króla i Rzeczypospolitej. Polityka monetarna w dyskursie sejmowym w latach 1658-1668, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2020.


Redakcje:

A New Europe, 1918-1923: Instability, Innovation, Recovery, B. Dziewanowski-Stefańczyk, Jay Winter (red.), Routledge, London, New York, 2022.

Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923. Katalog wystawy, B. Dziewanowski-Stefańczyk (red.), MHP & ESPS, Warszawa 2020.

After the Great War. A New Europe 1918-1923. Exhibition catalogue, B. Dziewanowski-Stefańczyk (red.), ESPS, Warszawa 2019.

 

Rozdziały w książkach:

Das deutsch-polnische Geschichtsbuch – Etappe oder Abschluss des Versöhnungsprozesses?, (w:) Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał (red.), Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit? 30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft, Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts, Herrasowitz Verlag, Wiesbaden 2022.

Podręcznik polsko-niemiecki – etap czy ukoronowanie pojednania?, (w:) Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał (red.), Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2022.

Overcoming Conflicting Memories. History in the Polish-German Relations after 1989, (w:) Instrumentalizing the Past. The Impact of History on Contemporary International Conflicts, Jan Rydel, Stefan Troebst (red.), De Gruyter, Oldenbourg, 2022, s. 55-70.

To ‘acquire the right place among the nations’. Cultural diplomacy and the New Order in East-Central Europe, (w:) A New Europe, 1918-23: Instability, Innovation, Recovery, B. Dziewanowski-Stefańczyk, Jay Winter (red.), Routledge London, New York, 2022, s. 91-113.

B. Dziewanowski-Stefańczyk, Jay Winter, The Future of the past in the New Europe, (w:) A New Europe, 1918-23: Instability, Innovation, Recovery, B. Dziewanowski-Stefańczyk, J. Winter (red.), Routledge London, New York, 2022, s. 224-230.

Creation of new politics of memory as a consequence of the rebirth of a state. Case study of Poland during the Great War and in the first postwar years, (w:) Central and Eastern Europe after the First World War, Piotr Juszkiewicz, Burkhard Olschowsky, Jan Rydel (red.), De Gruyter, Wien, 2021, s. 353-65.

World fairs as tools of the Polish diplomacy in the interwar period, (w:) World Fairs and International Exhibitions: National Self-Profiling in an International Context, 1851-1940, Eric Storm, Joep Leerssen (red.), Brill, 2021, s. 300-328.

Kulturlandschaften in den polnischen Schulbüchern für Geschichte, (w:) Kulturlandschaften – Akteure, Modi der Konstruktion und Narration, Olaf Kühne, Thomas Strobel, Robert Traba, Marcin Wiatr (red.), Vandenhoeck& Ruprecht, Göttingen 2020, s. 263-288.

Town Hall Square in Poznań as Communication Space for Multiethnic/Multinational Communities (1780-1830), (w:) Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Michaela Hrubá, Tomás Sterneck (red.), Lit Verlag, 2019, s. 97-107.

Krajobrazy kulturowe w polskich podręcznikach szkolnych do nauki historii, (w:) Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracji, Robert Traba, Violetta Julkowska, Tadeusz Stryjakiewicz (red.), Neriton, Warszawa/Berlin 2017, s. 361-387.

Polsko – niemieckie relacje gospodarcze, (w:) Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego, Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal, Izabela Surynt (red.), współp.: Christian Pletzing, (ATUT): Wrocław 2015, s. 212-234, (wersja niemiecka w Harrassowitz Verlag: w druku 2023).

Współpraca polskich i (zachodnio)niemieckich historyków po II wojnie światowej, (w:) Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego, Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal, Izabela Surynt (red.), współp.: Christian Pletzing, (ATUT): Wrocław 2015, s. 505-520, (wersja niemiecka w Harrassowitz Verlag: w druku 2023).

Próby reform pieniężno-skarbowych w Rzeczypospolitej w okresie saskim (w:) Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji, Jerzy Łazor, Wojciech Morawski (red.), GAJT: Wrocław 2014, s. 369-385.

Eksport głównym czynnikiem rozwoju Polski w XVI wieku, (w:) Polskie osiągnięcia gospodarcze, Janusz Kaliński (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 39-73.

Otwarta granica PRL–NRD (1972-1980), (w:) Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, Elżbieta Kościk, Tomasz Głowiński (red.), GAJT, Wrocław 2009, s. 239-250.

Powiew wolności: otwarta granica PRL–NRD, (w:) Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, Joachim Osiński (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 179-189.

Negocjacje oddłużeniowe Polski z Klubem Paryskim, (w:) Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, Katarzyna Żukrowska (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008, s. 293-303.

 

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych:

Centenary of the First World War (Poland), w: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War. https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/centenary_poland

Spory, pojednanie i próby zamykania przeszłości w relacjach polsko-niemieckich po 1989 r., „Przegląd Zachodni”, 2/2020, s. 348-366.

Czy wspólna pamięć jest możliwa? Przypadek relacji polsko-niemieckich, „Res Publica Nowa”, 3/2017, s. 52-55.

Die Währungsreform in Polen in den Jahren 1944-1945. Ein unterschätzter Aspekt des Alltagslebens nach dem Krieg, „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften“, 8-9/2016, s. 154-178.

Wpływ otwartej granicy PRL-NRD na równowagę rynkową w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, 3/2011, s. 133-149.

Ekonomiczne aspekty decyzji o otwarciu granicy PRL-NRD, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2/2010, s. 189-212.

Tytus Liwiusz Burattini jako dzierżawca mennic – ofiara czy winowajca kryzysu lat 1659–1668?, „Barok. Historia–Literatura–Sztuka” 1/2010, s. 67-96.
 

Inne:

Der Zweite Weltkrieg im polnischen Gedächtnis, (w:) (IN)KONGRUENT. Der Zweite Weltkrieg in Erinnerung und Bildungsarbeit in Polen und Deutschland. Eine Bestandsaufnahme, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, 2022. https://www.krzyzowa.org.pl/images/publikacje/InKongruent.pdf

II wojna światowa w polskiej pamięci, (w:) (NIE)PRZYSTAJĄCE. Pamięć i edukacja o II wojnie światowej w Polsce i Niemczech. Rekonesans, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, 2022. https://www.krzyzowa.org.pl/images/publikacje/Nieprzystajace.pdf

Polska nie kojarzy się Niemcom z wojną – wywiad z prof. Peterem Oliverem Loewem,  „Dziennik Gazeta Prawna”, 1-3.10.2021, s. A 30-A31.

Prawda nie propaganda, „Dziennik Gazeta Prawna”, 13.-15.08.2021, s. A12.

Polska i Niemcy – szkicowanie wspólnej historii. Wywiad z prof. Igorem Kąkolewskim, „Teologia Polityczna”, (17.06.2021) https://teologiapolityczna.pl/podrecznik-polsko-niemiecki-wywiad-z-prof-igorem-kakolewskim

Intelligenzaktion w Ciechanowie – wywiad z Marcinem Przegiętką, „Tygodnik Powszechny” (7.03.2021), s. 54-57.

Pojednanie poprzez podręcznik, „Więź”, 4/2020, s. 200-210.

Przegrane zwycięstwo, Wywiad z prof. Andrzejem Chwalbą, „Tygodnik Powszechny”, Dodatek specjalny, 33/2020, s. 74-75.

Wojny po Wielkiej Wojnie – przemoc i narodziny Nowej Europy 1918-1923, „Mówią Wieki”, 8/2020, s. 52-55.

After the Great War. A New Europe 1918-1923 – a non-obvious history of Central Eastern Europe. An interview with dr. Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, Michał Przeperski, www. polishhistory.pl, 2019.

„Europa kann nicht anders als pluralistisch gedacht werden“. Mit Heinrich August Winkler spricht Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften“, 8-9/2016, s. 95-105.

„Polen – Baltikum – Europa” sowie „Gewinner und Verlierer”. Worüber auf den Historikertagen in Stettin und Göttingen 2014 diskutiert wurde, „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften“, 8-9/2016, s. 25-31.

Wymiany pieniądza w Polsce w latach 1944-1950, „Mówią Wieki”, 5/2015, s. 81-84.

Wymiany walut po drugiej wojnie światowej, „Mówią Wieki”, 4/2015, s. 85-88.

Wir wollten alles auf möglichst sanfte Art machen.“ Zum 25. Jahrestag der Verhandlungen am Runden Tisch und der ersten freien Wahlen 1989. Mit Adam Michnik spricht Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften“, 7/2013-2014, s. 27-33.

Rezenzion (P. Matera, R. Matera, Stany Zjednoczone i Europa. Stosunki polityczne i gospodarcze 1776-2004, Warszawa 2007), „Kwartalnik Historyczny” 1/2010, s. 183-186.

Denominacja Złotego. Z Bartoszem Stefańczykiem rozmawia Adam Tycnerhttp://muzhp.pl/pl/e/1357/denominacja-zlotego%202005


23
maj
Dyskusja panelowa Prezentacja książki
NIH w Warszawie na Targach Książki w Warszawie (stoisko C5)
Czytaj dalej