Badania historyczne w Polsce


Uniwersytety


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Zakład Historii Krajów Nadbałtyckich

Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku

Instytut Historii
Specjalizacja Historyczna Europy Środkowo-Wschodniej

Uniwersytet Wrocławski (UWr)
Uniwersytet Wrocławski (UWr)

Instytut Historyczny
Specjalności i dziedziny badań: Archiwistyka, Regionalistyka, Amerykanistyka; Historia Śląska, Historia Europy Wschodniej

Uniwersytet Wrocławski (UWr)
Uniwersytet Wrocławski (UWr)

Instytut Historii Sztuki

Uniwersytet Wrocławski (UWr)
Uniwersytet Wrocławski (UWr)

Wydział Nauk Społecznych –Instytut Stosunków Międzynarodowych
Zakład Badań nad Europą Wschodnią – Specjalność Studia Wschodnie

Uniwersytet Wrocławski (UWr)
Uniwersytet Wrocławski (UWr)

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
Studium Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych:
Specjalności: Dzieje kultury europejskiej,
Archeologia historyczna, Integracja europejska, Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Zabytkoznawstwo.

Uniwersytet Gdański (UG)
Uniwersytet Gdański (UG)

Instytut Historii
Kierunki i Specjalności: Historia, Religioznawstwo, Krajoznawstwo i turystyka historyczna.

Uniwersytet Gdański (UG)
Uniwersytet Gdański (UG)

Wydział Historii; Instytut Historii Sztuki
Kierunki i Specjalności: Historia, Religioznawstwo, Krajoznawstwo i turystyka historyczna.

Uniwersytet Gdański (UG)
Uniwersytet Gdański (UG)

Makrokierunek Rosjoznawstwo
Kierunek jest wspólnie prowadzony przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej i Instytut Historii. Bezpośrednio nad pracami naukowo-dydaktycznymi Makrokierunku opiekę sprawują Pracownia Rosjoznawstwa i Pracownia Historii Rosji i Europy Wschodniej.

Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Uniwersytet Zielonogórski (UZ)

Instytut Historii
Specjalności i dziedziny badań: Studia Zachodnie, Studia Epigraficzne i Heraldyczne, Demografia i Historia Gospodarcza, Historia Nauki i Kultury.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Historii
Dziedziny badań: Polska i Europa w średniowieczu i w nowożytności, Stosunki polsko - litewskie w okresie międzywojennym

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Instytut Historii
Kierunki i specjalności: Dziedzictwo kulturowe jego ochrona i promocja, Historia i wiedza o społeczeństwie, Historia i edytorstwo naukowe, Kultura krajów śródziemnomorskich, Antropologia historyczna, Amerykanistyka, Historia i kultura Żydów.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Instytut Stosunków Międzynarodowych:
Badania nad kulturą, historią, religią, filozofią, polityką i gospodarką krajów Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, Afryki Północnej (Maghrebu) i obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ)

Wydział Historyczny
Kierunki i Specjalności: Archeologia (śródziemnomorska), Etnologia, Historia (Archiwistyczna, Judaistyka, Historia i kultura Żydów), Historia sztuki (Muzykologia), Kulturoznawstwo (Cywilizacje starożytne świata, Mediteraneistyka, Dzieje i kultura Bałkanów).

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ)

Wydział Historyczny – Katedra Judaistiki
Zakład Historii Żydów, Zakład Kultury Żydów, Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich oraz Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych –
Centrum Badań Holokaustu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Historii

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJP)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJP)

Wydział Historii:
Kierunki i Specjalności: Archiwistyka, Historia Kościoła, Europa Wschodnia, Religie Bliskiego i Środkowego Wschodu

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJP)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJP)

Instytut Historii Sztuki i Kultury
Kierunki i Specjalności: Historia sztuki, Ochrona dóbr kultury (specjalności: Muzealnictwo, Malarstwo monumentalne, Konserwacja tkanin), Historia (specjalności: Sztuka).

Uniwersytet Łódzki (UŁ)
Uniwersytet Łódzki (UŁ)

Instytut Historii
Specjalizacje: dzieje imperiów, archiwistyczna, regionalna.

Uniwersytet Łódzki (UŁ)
Uniwersytet Łódzki (UŁ)

Katedra Historii Sztuki
Specjalności: krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki,  ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej

Uniwersytet Łódzki (UŁ)
Uniwersytet Łódzki (UŁ)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)

Instytut Historii
Kierunki i Specjalności: archiwalna, pedagogiczna, środkowoeuropejska, wojskowo-historyczna.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)

Instytut Historii Sztuki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)

Wydział Nauk Społecznych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Historii Kultury w Średniowieczu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)

Wydział Teologii – Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Instytut Historii
Specjalności: archiwistyczna, dziedzictwo kulturowe w regionie.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Instytut Kulturoznawstwa – Zakład Kultury i Historii Żydów –Specjalizacja judaistyczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Instytut Kulturoznawstwa – Zakład Kultury Polskiej - Pracownia Krytyki Sztuki

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMU)
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMU)

Instytut Historii
Specjalności: Myśl i Kultura Polityczna, Bałkanistyka

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMU)
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMU)

Instytut Wschodni –Wschodoznawstwo
Kadra naukowa Instytutu reprezentuje szeroki wachlarz dyscyplin naukowych i kierunków badawczych, takich jak antropologia kulturowa, archeologia, ekonomia i gospodarka, filozofia, filologia, historia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, nauka o sztuce, nauki polityczne i prawne. Reprezentujących tak rozmaite specjalności naukowe pracowników Instytutu łączy terytorialny charakter ich zainteresowań naukowych, skupionych na badaniu społeczeństw Wschodu, rozumianego w tym przypadku jako obszar leżący między Bugiem a Oceanem Spokojnym, obejmujący Europę Wschodnią, Azję Środkową i Syberię.

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Wydział Historyczny

Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Opolski

Instytut Historii
Specjalności: Archeologia, Archiwistyka, Historia sztuki, Historia ustroju i parlamentaryzm, Śląskoznawcza, Turystyka a ochrona dziedzictwa kulturowego.

Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski

Instytut Historii
Dziedziny badań: Historia Wojskowości, Socjografiia i historia form ustrojowych, Historia XIX wieku dziejów Polonii i Emigracji, Historia i Kultury Europy Wschodniej.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (UPH)
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (UPH)

Instytut  Historii
Specjalności: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, zarządzanie dokumentacją współczesną, ochrona i promocja dziedzictwa narodowego.

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Specjalności: Komunikacja społeczna, wojna i cywilizacja, społeczno-samorządowa.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD)
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD)

Instytut Historii
Specjalności: archiwistyczna, filozoficzno-religioznawcza.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

Wydział Nauk Historycznych – Katedra Historii Sztuki i Kultury

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

Instytut Historii i Archiwistyki
Specjalności: naukowo-archiwalna oraz zarządzanie dokumentacją.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych.
Kierunki i specjalności: Archeologia,  Europeistyka, Historia Literatury Wczesnochrześcijańskiej i Muzykologia Kościelna, Historia sztuki

Uniwersytet Warszawski (UW)
Uniwersytet Warszawski (UW)

Instytut Historyczny
Centrum Anielewicza - Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza

Uniwersytet Warszawski (UW)
Uniwersytet Warszawski (UW)

Wydział Orientalistyczny – Zakład Hebraistyki

Uniwersytet Warszawski (UW)
Uniwersytet Warszawski (UW)

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski (UW)
Uniwersytet Warszawski (UW)

Studium Europy Wschodniej
Treści studiów to problematyka Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz Europy Środkowej i Bałkanów. Studia łączą w sobie elementy wiedzy o historii i współczesności, gospodarce, kulturze, problematyce społecznej, narodowościowej, religijnej, etnologicznej i politycznej.

Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski

Instytut Socjologii – Zakład Badań Wschodnich
Zakład przyczyna się do kształtowania się społeczeństwa otwartego w Europie Środkowo-Wschodniej według zasady dialogu kultur i modelu nowej cywilizacji.

14
cze
Konferencja
Warsztaty: Masowe groby ofiar Zagłady
Czytaj dalej