O rytuałach władzy w średniowieczu

Niemiecki Instytut Historyczny opublikował w swojej serii wydawniczej Zródła i Studia (tom 24) ukazującej się w Harrasowitz Verlag pracę zbiorową „Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und Deutschland im hohen und späten Mittelalter“ składającą się z nowatorskich esejów poświęconych rytuałom władzy w średniowieczu.

Zredagowana przez warszawskiego mediewistę Wojciecha Fałkowskiego, wspólnie z  Berndem Schneidmüllerem i Stefanem Weinfurterem z uniwersytetu w Heidelbergu, praca zbiorowa zawiera 16 artykułów historyków niemieckich i polskich dotyczących „procesu podejmowania decyzji politycznych” i rytuałów z nim związanych w pełnym i  późnym średniowieczu w Polsce i w Rzeszy. Artykuły stanowią rozszerzone wersje referatów wygłoszonych w maju 2008 r. podczas drugiego polsko-niemieckiego zjazdu mediewistów, zorganizowanego w Spirze przez Stały Komitet Mediewistów Polskich, uniwersytet w Heidelbergu i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.

Publikacja, do której wstęp napisał Wojciech Fałkowski koncentruje się na zagadnieniach „political decision making”;  bada też formy i etapy podejmowania decyzji politycznych oraz instrumenty służące ich wdrażaniu i umacnianiu. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na rolę rytuałów w tych procesach. Część artykułów analizuje przy pomocy takich pojęć jak „władza królewska” i „władza książęca” kwestię realizacji woli politycznej w konkretnych przypadkach: mamy tu więc przykłady relacji król versus książęta w Rzeszy i we Francji (teksty Gerda Althoffa, Martina Kintzingera i Geralda Schwedlera), przykłady inauguracji władzy książęcej w Polsce  piastowskiej w XII i XIII w. oraz problem roli jaką odgrywało polskie rycerstwo jako jeden z nośników ówczesnego systemu politycznego (teksty Zbigniewa Dalewskiego i Tomasza Jurka). W rozdziale trzecim Robert Gramsch i Krzysztof Ożóg poddają dyskusji mechanizmy władzy funkcjonujące na średniowiecznych uniwersytetach oraz ważny udział tych ostatnich instytucji w życiu publicznym. Eseje Henryka Samsonowicza i Petera Schustera badają kwestie podejmowania decyzji politycznych w średniowiecznych miastach i zagadnienie tworzenia się miejskich gremiów decyzyjnych. Natomiast teksty Andrzeja Radzimińskiego, Jörga Sonntaga i Thomas Wünscha zajmują się tematem powiązań między rytuałem a polityką lub rytuałami podejmowania decyzji w instytucjach kościelnych (klasztory, zakony, synody). Publikacja, wraz z podsumowaniem autorstwa Stefana Weinfurtera, stanowi cenny wkład do mediewistycznych badań nad rytuałami, także poprzez spojrzenie na omawianą problematykę z perspektywy polsko-niemieckiej.

Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und Deutschland im hohen und späten Mittelalter,  wyd. przez Wojciecha Fałkowskiego, Bernda Schneidmüllera i Stefana Weinfurtera, Wiesbaden 2010, s. 275, 38,- EUR, - ISBN 978-3-447-06389-0

01
lut
Wystawa Dyskusja panelowa
Ausstellung: Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw
Czytaj więcej