O Zagładzie na terenach wcielonych do Rzeszy

W cyklu "Pojedyńcze Publikcje Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie" ukazała sie praca zbiorowa "Zagłada ludności żydowskiej na terenach polskich wcielonych do III Rzeszy w latach 1939 - 1945".

Wydany przez Jochena Böhlera i Jacka Andrzeja Młynarczyka tom zawiera 20 artykułów historyków angielskich, izraelskich, niemieckich i polskich przedstawiających najnowszy stan badań nad zagładą Żydów na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy w latach 1939-1945. Podstawą  artykułów są referaty zaprezentowane na międzynarodowej konferencji pod tym samym tytułem, która została zorganizowana w Katowicach we wrześniu 2005 r. przez Niemiecki Instytut Historyczny wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej.

Głównym przedmiotem analizy są prowincje Rzeszy „Gdańsk-Prusy Zachodnie”, ”Kraj Warty”, rejon wschodniego Górnego Śląska, oraz rejencje ciechanowska i białostocka, które to tereny do tej pory bardzo rzadko znajdowały się w centrum uwagi badaczy Holocaustu. Opisana została rola tych obszarów w procesie decyzyjnym Zagłady m.in.w kontekście takich aspektów jak relacja „centrum- peryferie Rzeszy” oraz motywy lokalnych sprawców- funkcjonariuszy hitlerowskiego aparatu przemocy. W publikacji dogłębnie zanalizowano też  poszczególne etapy prześladowania ludności żydowskiej począwszy od pozbawienia jej wszelkich praw i umieszczenia w gettach, a skończywszy na systemowej eksterminacji. Oddzielny rozdział poświęcono problemom funkcjonowania obozów koncentracyjnych i obozów zagłady m.in. mało znanemu zagadnieniu administracji finansowo-technicznej obozu zagłady Kulmhof, której analiza wskazuje na kluczową rolę zarządu „Reichsgau Wartheland” w procesie eksterminacji. Ponadto książka opisuje reakcje na Zagładę wśród Żydów, etnicznych Polaków oraz  aliantów. Publikacja zawiera indeks miejscowości i osób. 

Der Judenmord in den eingegliederten polnischen Gebieten 1939-1945, wyd. Jacek Andrzej Młynarczyk i Jochen Bőhler, Osnabrück 2010, 425 ss., EUR 35, - ISBN 978-3-938400-51-7

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej