Oferta pracy na 0,66 etatu dla pracownika naukowego / pracowniczki naukowej („postdok”)

Niemiecki Instytut Historyczny (NIH) z siedzibą w Warszawie ogłasza konkurs na wolne stanowisko 0,66 etatu dla postdoka w ramach wspólnego projektu „Infrastruktury pamięci. Aktanci globalizacji i ich wpływ na niemiecką i polską kulturę pamięci”, realizowanego przez NIH i Uniwersytet Łódzki, finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

O projekcie:

Rola uwarunkowań infrastrukturalnych w procesie kształtowania pamięci kulturowej nie została jeszcze w pełni zbadana. Celem projektu jest analiza czynników, które współkształtują wystawy (artystyczne, historyczne, etnograficzne, powstające w miejscach pamięci itd.) rozumiane jako formy zmediatyzowanej pamięci. Do czynników tych należą: materialność artefaktów, wymogi konserwatorskie, architektura wystawy, strategie wystawiennicze i techniki prezentacyjne, regulacje prawne, sposoby zarządzania i źródła finansowania instytucji kultury, sieci współpracy, praktyki z zakresu edukacji kulturowej czy wreszcie aspekty środowiskowe i klimatyczne. Ze względu na fakt, że przeobrażeń lokalnych i narodowych kultur pamięci nie można rozpatrywać w oderwaniu od szerszych międzynarodowych przemian w tym polu, w projekcie rozwój niemieckiej i polskiej kultury pamięci będzie ujmowany w kontekście transnarodowym. Przedmiotem badań będą różne rodzaje wystaw prezentujących polskie i niemieckie narracje historyczne na temat II wojny światowej oraz Holokaustu, a jednocześnie skupiających się na relacjach między obydwoma krajami. W analizach tych wystaw uwzględniane będzie oddziaływanie zarówno ludzkich jak i nieludzkich aktorów na proces produkcji kulturowej.

Projektem kierują: dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie) i dr Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki).

Opis zadań:

Osoba zatrudniona powinna prowadzić badania nad czynnikami infrastrukturalnymi wystaw stałych i/lub czasowych w muzeach i miejscach pamięci. Wystawy te muszą przedstawiać historie II wojny światowej i Holokaustu w Polsce i Niemczech. Konteksty transnarodowe są mile widziane. Zachęcamy do innowacyjnych projektów ze szczególnym uwzględnieniem materialności wystaw, w tym ich architektury, technologii, środowiska, administracji i finansowania. Koncepcja badawcza powinna łączyć ustalenia empiryczne z interpretacjami opartymi na kategoriach teoretycznych.

Osoba zatrudniona będzie zobowiązana do:

 • publikowania wyników badań w uznanych czasopismach i/lub tomach zbiorowych o zasięgu międzynarodowym (publikacja monografii nie jest wymagana) indywidualnie i we współpracy z pozostałymi uczestnikami projektu;
 • prezentowania wyników badań na międzynarodowych konferencjach i seminariach;
 • wspierania zespołu badawczego w organizacji warsztatów i konferencji oraz redagowaniu numeru tematycznego czasopisma;
 • dobrej znajomości aparatu badawczego kulturoznawstwa; umiejętności przeprowadzania wywiadów i pracy z zebranymi danymi;
 • zainteresowania tematyką projektu, tj. pamięcią kulturową Polski i Niemiec; muzealnictwem i wystawiennictwem;
 • śledzenia wydarzeń muzealnych w Polsce i Niemczech oraz metod stosowanych w studiach nad pamięcią; znajomość metodologii exhibition studies będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie w wysokości ok. 10.000,00 zł brutto/miesiąc za 0,66 etatu (24 godziny/tydzień) od października 2023 r. Umowa zostanie podpisana z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie na podstawie polskiego prawa pracy. Po trzymiesięcznym okresie próbnym umowa zostanie podpisana na 12 miesięcy. Po rocznej ewaluacji projektu umowa może zostać przedłużona o dalsze 21 miesięcy (tj. łącznie 3 lata, czyli 3 + 33 miesiące);
 • udział w innowacyjnym projekcie badawczym w zakresie memory studies, museum studies i exhibition studies i studiów polsko-niemieckich;
 • regularne spotkania badawcze i seminaria w celu uzyskania profesjonalnej i konstruktywnej krytyki;
 • pokrycie dodatkowych kosztów badawczych (podróże badawcze, literatura, korekta itp.);
 • doskonałą infrastrukturę badawczą w instytucjach uczestniczących w projekcie, tj. Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Wymagania:

Kandydaci/tki powinni/e posiadać stopień naukowy doktora w dyscyplinie kulturoznawstwa, historii, socjologii, historii sztuki, antropologii lub podobnej, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat temu (do tego okresu można ewentualnie doliczyć przerwy związane z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim i/lub dłuższe zwolnienia lekarskie). Kandydaci/tki powinni/e posiadać znakomity dorobek naukowy, biegłą znajomość języka angielskiego oraz polskiego lub niemieckiego (preferowane oba języki). Zamieszkanie w którymkolwiek z miast instytucji realizujących projekt (Łódź i Warszawa) nie jest wymagane. Kandydaci/tka musi jednak osobiście uczestniczyć w regularnych spotkaniach i seminariach w instytucjach macierzystych; koszty podróży na te wydarzenia nie będą pokrywane.

Kandydaci/tki powinni/e złożyć:

 • kopię dyplomu doktorskiego (lub potwierdzenie, że rozprawa doktorska została złożona i przyjęta);
 • list motywacyjny zawierający opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia pracy naukowej w ramach projektu badawczego, w języku angielskim;
 • indywidualny opis projektu badawczego (maks. 5 stron) mieszczący się w zakresie tematycznym projektu, w języku angielskim;
 • życiorys, w tym historię dotychczasowego wykształcenia i zatrudnienia oraz wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych;
 • kopie maksymalnie trzech istotnych publikacji naukowych;
 • co najmniej jeden list polecający (jeśli jest dostępny) i/lub nazwiska i dane kontaktowe trzech osób mogących wystawić referencje;
 • oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)”.

Niekompletne aplikacje nie zostaną uwzględnione. Komisja konkursowa dokona oceny aplikacji, a następnie wybrani/e kandydaci/ki zostaną zaproszeni/one na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w języku angielskim oraz polskim lub niemieckim, osobiście lub za pośrednictwem wybranej platformy internetowej. Po rozmowach przewodniczący/a komisji konkursowej przygotuje protokół zawierający informację z nazwiskiem osoby rekomendowanej do pracy w projekcie. W przypadku dodatkowych pytań komisja będzie kontaktowała się z wybranymi osobami telefonicznie lub mailowo. Osoba, która zostanie zakwalifikowana do pracy w zespole badawczym, zostanie o tym poinformowana drogą mailową.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy tomasz.zaluski@uni.lodz.pl do dnia 31 sierpnia 2023 r. z tytułem wiadomości „PostDoc Infrastructures”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25 września 2023 r.

Instytucje realizujące projekt są przyjazne rodzinom i zwracają dużą uwagę na możliwości łączenia kariery zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Stosują się do wszystkich obowiązujących regulacji równościowych.


Stypendia naukowe

Dwa stypendia naukowe dla doktorantek i doktorantów w Uniwersytecie Łódzkim oraz Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie w ramach wspólnego projektu „Infrastruktury pamięci. Aktanci procesu globalizacji i ich wpływ na niemiecką i polska kulturę pamięci”, finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

O projekcie:

Rola uwarunkowań infrastrukturalnych w procesie tworzenia się pamięci kulturowej nie została jeszcze w pełni zbadana. Celem projektu jest analiza różnych czynników, które współkształtują wystawy (artystyczne, historyczne, etnograficzne, powstające w miejscach pamięci itd.) rozumiane jako formy zmediatyzowanej pamięci. Do czynników tych należą: materialność artefaktów, wymogi konserwatorskie, architektura wystawy, strategie wystawiennicze i techniki prezentacyjne, regulacje prawne, sposoby zarządzania i źródła finansowania instytucji kultury, sieci współpracy, praktyki z zakresu edukacji kulturowej, czy wreszcie aspekty środowiskowe i klimatyczne. Ze względu na fakt, że przeobrażeń lokalnych i narodowych kultur pamięci nie można rozpatrywać w oderwaniu od szerszych transnarodowych przemian w tym polu, w projekcie rozwój niemieckiej i polskiej kultury pamięci będzie ujmowany w rozległym transnarodowym kontekście. Dokładniej rzecz biorąc, przedmiotem badań będą różne rodzaje wystaw prezentujących polskie i niemieckie narracje historyczne na temat II wojny światowej oraz Holokaustu, a jednocześnie skupiających się na relacjach między obydwoma krajami. W analizach tych wystaw uwzględniane będzie oddziaływanie zarówno ludzkich jak i nieludzkich aktorów na proces produkcji kulturowej.

Projekt kierują: dr Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki) i dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie).

Opis zadań:

Doktoranci/tki mają przeprowadzić badania recepcji oraz cyrkulacji wybranych wystaw poświęconych II wojnie światowej i Holokaustowi, zorganizowanych w Polsce i Niemczech w ostatnich dwóch dekadach. Metody badawcze mogą obejmować analizę dyskursu, badania archiwalne, wywiady eksperckie, analizę strategii kuratorskich i programów edukacyjnych, jak również analizę tematyki z uwzględnieniem powiązań między narracjami poszczególnych wystaw. Doktoranci/tki powinni/e ukończyć swoje badania do września 2026 roku i złożyć ukończone rozprawy doktorskie do września 2027 roku. Obrony rozpraw odbędą się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Doktoranci/tki powinni/y:

 • przygotować dysertację opartą na badaniach prowadzonych w ramach projektu;
 • interesować się ogólną problematyką projektu, czyli pamięcią kulturową Polski i Niemiec, studiami muzealniczymi i badaniami nad wystawami;
 • przygotować artykuły – indywidualnie i we współpracy z osobami kierującymi projektem – prezentujące wyniki badań i opublikować je w cenionych czasopismach naukowych i/lub tomach zbiorowych o zasięgu międzynarodowym;
 • prezentować ustalenia badawcze na międzynarodowych konferencjach i seminariach;
 • wykazywać się dobrą znajomością aparatu badawczego studiów kulturowych, studiów pamięciowych lub studiów muzeologicznych, a także posiadać umiejętność przeprowadzania wywiadów i pracy na zgromadzonych danych.

Oferujemy:

 • miesięczne stypendium stanowiące równowartość 1000 Euro (brutto) wypłacane w złotych od października 2023 roku do września 2027 roku (48 miesięcy); osoby otrzymujące stypendium są zobowiązane do przedstawiania corocznego raportu o postępie w badaniach oraz pisaniu dysertacji, a w przypadku, gdy raport nie zostanie zatwierdzony przez kierujących projektem, stypendium może zostać cofnięte;
 • uczestnictwo w innowacyjnym projekcie badawczym obejmującym problematykę z zakresu studiów pamięciowych, studiów muzeologicznych, badań nad wystawami oraz studiów polsko-niemieckich;
 • zaangażowanych promotorów/ki rozpraw doktorskich;
 • regularne spotkania i seminaria pozwalające na uzyskanie profesjonalnego i konstruktywnego wsparcia w badaniach i przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
 • dodatkowe środki finansowe na pokrycie kosztów badań (wyjazdy na kwerendy, literatura, proofreading etc.)
 • doskonale wyposażone miejsca pracy w instytucjach uczestniczących w projekcie: Uniwersytecie Łódzkim i Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, a także Uniwersytecie w Ratyzbonie
 • uzyskanie stopnia doktora na Uniwersytecie Łódzkim po udanej obronie rozprawy doktorskiej (możliwość umowy cotutelle w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ).

Wymagania:

Kandydaci/tki powinni/e mieć ukończone (z wynikiem bardzo dobrym) studia magisterskie w zakresie kulturoznawstwa, historii, socjologii, historii sztuki, antropologii lub pokrewnych dyscyplin. Powinni/e biegle posługiwać się językiem angielskim, a także językiem polskim lub niemieckim (preferowana jest znajomość obu języków). Nie ma konieczności stałego przebywania w jednym z miast, w których znajdują się instytucje realizujące projekt (w Łodzi lub Warszawie), ale kandydaci/tki muszą brać pod uwagę konieczność osobistego uczestnictwa w regularnych spotkaniach i seminariach organizowanych przez te instytucje; koszty podróży nie będą w tych wypadkach refundowane.

Kandydaci/tki powinni/e złożyć:

 • kopię dyplomu magisterskiego;
 • list motywacyjny w języku angielskim z opisem zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnieniem zamiaru podjęcia pracy naukowej w projekcie badawczym;
 • opis w języku angielskim (maks. 3 strony) indywidualnej koncepcji badań wpisujących się w tematykę projektu badawczego;
 • życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia oraz (jeśli kandydat/ka posiada) doświadczeń zawodowych, a także listę publikacji i innych osiągnięć naukowych;
 • kopie maks. 2 artykułów naukowych własnego autorstwa/współautorstwa;
 • przynajmniej jeden list polecający (jeśli kandydat/ka posiada) lub nazwiska i informacje kontaktowe dwóch osób polecających;
 • oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)”.

Wnioski niekompletne zostaną odrzucone. Komisja konkursowa dokona oceny aplikacji, a następnie wybrani/e kandydaci/ki zostaną zaproszeni/one na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w języku angielskim oraz polskim lub niemieckim, osobiście lub za pośrednictwem wybranej platformy internetowej. Po rozmowach przewodniczący/a komisji konkursowej przygotuje protokół zawierający nazwiska kandydatów/tek rekomendowanych do pracy w projekcie badawczym. W przypadku dodatkowych pytań komisja będzie się kontaktowała z wybranymi osobami telefonicznie lub mailowo. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do stypendiów i pracy w zespole badawczym otrzymają o tym informację drogą mailową.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy tomasz.zaluski@uni.lodz.pl do dnia 25.08.2023 r. z tytułem wiadomości „PhD Infrastructures”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 21.09.2023 r.

Kandydaci/tki chcący/e dołączyć do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ powinni/y przesłać równoległe zgłoszenia do projektu badawczego oraz do portalu rekrutacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/sdnh/rekrutacja. Dołączenie do szkoły doktorskiej jest dobrowolne i nie wpływa na wysokość stypendium.

Instytucje realizujące projekt są przyjazne rodzinom i zwracają dużą uwagę na możliwości łączenia kariery zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Stosują się do wszystkich obowiązujących regulacji równościowych.

25
wrz
Wykład
Prof. Dr. Hans-Joachim Schmidt (Fribourg): What is a Nation? Debates at the Councils of the Fifteenth Century
Czytaj więcej