CfP: Powstawanie i rozwój regionalności

Procesy związane z tworzeniem i rozwojem regionalności różnią się pod względem rozciągłości w czasie, intensywności i postaci. Prowadzą one do kształtowania i przekształcania regionalności w oparciu o funkcjonalny związek tych form z ich „nadrzędnymi“ konfiguracjami. Regiony podlegają przemianom, ponieważ wpisują się w różne konteksty i historycznie zmieniające się, częściowo mnogie „ramy nadrzędne“. Ciągłość ich wzajemnych oddziaływań i historyczne transformacje tworzą dwa bieguny regionalności, rozumianej jako proces i w świetle jej powiązań.

Konferencja skupi się zatem na sekwencjach wydarzeń, które ukształtowały jeden lub więcej regionów w perspektywie longue durée – na przestrzeni długich okresów czasu. Choć korzenie tych przeobrażeń sięgają odległych epok, są nadal w danym regionie odczuwalne, przy czym zmieniło się ich znaczenie i rozwój kształtował się w relacji z różnymi podmiotami. Kontekst ten obejmuje tożsamości regionalne, procesy integracji i demarkacji lub decyzje dotyczące działań na różnych poziomach.

Długotrwałe procesy tworzenia i rozwoju regionów mają stanowić równie ważny temat jak swoiste tradycje, cechy religijne lub kulturowe, formy architektoniczne lub „granice fantomowe“, które można zaobserwować na przykład w zachowaniach wyborczych. Większość uwagi poświęci się specyfice i trwaniu twórczości artystycznej w poszczególnych regionach, a także jej asymilacji lub demarkacji. Należy się przy tym zastanowić, czy są to specyficzne przejawy związane z dynastią, krajobrazem lub obszarem kulturowym, czy raczej ogólne, niezbędne elementy reprezentacji elit oraz w jakim stopniu artefakty sztuki odzwierciedlają odniesienia tożsamościowe. Przedmiotem dyskusji może być ponadto znaczenie zmian konfesji lub roli poszczególnych aktorów, takich jak władcy (dynastie), zakony kościelne, szlachta lub patrycjat.

Konferencja, pomyślana jako warsztaty i forum dyskusyjne, wykorzysta konkretne przykłady, aby z jednej strony pokazać stosunek między trwałością regionalnych form i odnośnych dyskursów, a z drugiej regionalnych przemian w zakresie relacji i funkcjonalności (strukturalnej, dyskursywnej lub związanej z tożsamością). W związku z tym najchętniej widziane są wykłady porównawcze i/lub międzyepokowe.

Zachęcamy do przedstawienia wyników swoich badań przez wszystkich, którzy zajmują się (wschodnimi) regionami Europy Środkowej w wyżej opisanym sensie lub obrali podejścia metodologiczne, jak np. geografia sztuki z jej obecnymi możliwościami zastosowań.

Prosimy o przesłanie abstraktów 20-minutowego wystąpienia w języku polskim lub niemieckim (400-600 słów) z krótką notą biograficzną oraz informacją o aktywnej i pasywnej znajomości języków obcych na adresy mailowe: kalnai-petrakova@dhi.waw.pl lub meindl@dhi.waw.pl do 31 października 2023. W wyjątkowych przypadkach akceptowane będą również zgłoszenia w języku angielskim. Zaplanowano, że konferencja będzie odbywać się w językach niemieckim i polskim, lecz jeżeli zaistnieje potrzeba może zostać ona rozszerzona o język angielski. NIH w Warszawie pokrywa koszty podróży i pobytu w hotelu dla przyjętych prelegentek i prelegentów.

Konferencja "Powstawanie i rozwój regionalności"

Koncepcja i organizacja:
Romana Kálnai Petráková, dr Ralf Meindl, prof. dr. Miloš Řezník
Miejsce konferencji: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Data: 24-26 kwietnia 2024

26
cze
Kolokwium
Ekaterina Oleshkevich (Bar-Ilan University, Israel): Baby farming in the Polish lands: moral economy and changing maternal perceptions
Czytaj dalej