Nowa publikacja: Nationsbildung und Außenpolitik im Osten Europas

Tworzenie się narodów na wschodzie Europy odgrywa w historii rolę szczególną. Narody i państwa narodowe powstawały w wyniku rozpadu imperiów, ostatnio sowieckiego. Opóźnione odradzanie się państw bądź powstawanie nowych na wielkim obszarze o silnie multietnicznym charakterze można podzielić na trzy fazy, analizowane i odnoszone wzajemnie do siebie w niniejszym tomie: wyłanianie się nowego ładu po I wojnie światowej, procesy zachodzące pod panowaniem sowieckim po II wojnie światowej, a wreszcie wydarzenia od początku okresu transformacji u schyłku XX wieku. Chociaż generalnie badania nad zagadnieniem nation-building są bardzo szczegółowe, to wciąż niezbędna jest specjalna analiza dotycząca Europy Wschodniej oraz wpływu historii na współczesną politykę zagraniczną. Na przykładzie wybranych krajów zespół 32 autorek i autorów pokazał, jak w okresie objętym badaniem rozumiano tożsamość narodową, jak definiowano wówczas naród oraz jakie miało to implikacje dla tworzonych wówczas organizmów państwowych, ich grup etnicznych, dla przestrzeni, granic, stosunków sąsiedzkich oraz dla stowarzyszania się państw na arenie międzynarodowej; w jakim stopniu można było na tej podstawie kształtować politykę zagraniczną w sposób w sposób umożliwiający integrację oraz dlaczego pozostawała ona brzemienna w konflikty. Można wykazać, że mimo wyzwania, jakim były internacjonalizm i komunizm typu sowieckiego, naród pozostał punktem odniesienia i miejscem identyfikacji w długotrwałych zmaganiach między koncepcjami narodu etnicznego i obywatelskiego, suwerenności politycznej i związków federacyjnych. Zakorzeniona często w odległej historii rozbieżność stanowisk w polityce zagranicznej ustawicznie utrudnia konsensualną homogenizację i stabilizację polityki międzynarodowej. Przyjrzenie się dziejom procesów narodowotwórczych i polityki zagranicznej w Europie Wschodniej ma na celu połączenie ze sobą wiedzy i metod, które mogą służyć również do analizy współczesnych konfliktów.

Pietrow-Ennker, Bianka: Nationsbildung und Außenpolitik im Osten Europas. Nationsbildungsprozesse, Konstruktionen nationaler Identität und außenpolitische Positionierung im 20. und 21. Jahrhundert, Fibre Verlag, Osnabrück 2022, Einzelveröffentlichungen des DHI Warschau, redakcja: Josephine Schwark, Jos Stübner, Annika Wienert, ISBN/ISSN978-3-944870-72-4


 

27
wrz
Kolokwium
Vladimir Levin (Jerusalem): How Jewish Historians Constructed Fortress Synagogues
Czytaj więcej