Władza i społeczeństwo w średniowieczu

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie prezentuje przygotowany we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN zbiór interdyscyplinarnych artykułów, dotyczących stosunków władzy na obszarze na wschód od Łaby w średniowieczu.

Opublikowane 19 artykułów w języku niemieckim i angielskim to efekt drugich warsztatów grupy roboczej „Gentes-Trans-Albiam”, spotykającej się cyklicznie celem omawiania tematów z zakresu historii Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu.  Wspomniane warsztaty odbyły się w czerwcu 2008 r. w oddziale Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu, z udziałem archeologów i historyków z Polski, Niemiec, Francji, Rumunii, Kanady i Węgier. Wygłoszone referaty dotyczyły różnych aspektów problematyki „Władzy i społeczeństwa”, a więc kwestii, w jaki sposób w określonym społeczeństwie lub społeczności, w długim procesie czasowym następowało konstytuowanie się i konsolidacja władzy.

W wystąpieniach podjęto problematykę metodologii tego typu badań (Sébastien Rossignol, Donat Wehner, Thomas Saile, Andrei Măgureanu), koncepcji władztwa i jej realizacji (Grischa Vercamer, Przemysław Wiszewski, Sébastien Rossignol, Maike Sach, Aleksander Paroń), a także roli chrześcijaństwa jako czynnika sprzyjającego umacnianiu władzy w dawniej pogańskich społecznościach (Stanisław Rosik, Przemysław Kulesza). W oparciu o źródła z okresu późnego średniowiecza zostały poruszone zagadnienia rywalizacji o władzę  i istniejących struktur społecznych (Daniela Tănase, Dominik Nowakowski, Henrike Bolte),  a szczególną uwagę poświęcono rejonom pogranicznym, gdzie dochodziło do kontaktów różnych przedstawicieli władzy (Bogdan Ciupercă, Bartłomiej Szmoniewski, Laurence Leleu, Heike Kennecke, Donat Wehner). W wystąpieniach archeologów przeważały analizy materialnych przejawów władztwa (grody, targowiska) przedstawiane w oparciu o wyniki badań wykopaliskowych, natomiast historycy skupili się na badaniu określonych zjawisk związanych z powyższym tematem (rola chrześcijaństwa i tradycji plemiennych, polityka podbojów, funkcjonowanie gmin miejskich i wspólnot klasztornych, władztwo terytorialne). Publikację uzupełnia metodologiczne wprowadzenie oraz dwa artykuły podsumowujące autorstwa redaktorów tomu. Z uwagi na fakt, że planowane jest opublikowanie książki online na platformie perspectivia.net, zrezygnowano z dołączenia indeksu.

Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe, wyd. przez Aleksandra Paronia, Sébastiena Rossignoal, Bartłomieja Sz. Szmoniewskiego i Grischę Vercamera, Wrocław 2010, str. 373, 35 zł, ISBN 978-83-89499-70-7.

14
cze
Konferencja
Warsztaty: Masowe groby ofiar Zagłady
Czytaj dalej