Stypendia dla naukowców z Białorusi

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zapraszają do składania wniosków o 3 stypendia badawcze w okresie 1 lutego – 31 grudnia 2021 roku (wniosek może obejmować do 11 miesięcy z możliwością przesunięcia w czasie oraz przedłużenia). Stypendia są przeznaczone dla badaczy i badaczek z Białorusi, pozbawionych możliwości pracy w swoim zawodzie i kraju. Pobyt w Warszawie ma na celu umożliwienie im przygotowania wniosków w konkursach na dłuższe projekty badawcze finansowane przez instytucje badawcze w Polsce i innych krajach. 

Procedura

Kandydaci proszeni są o złożenie projektów badawczych (do 10.000 znaków ze spacjami w języku angielskim, polskim lub niemieckim) wraz z pismem przewodnim, zwięzłym życiorysem naukowym i opisem aktualnej sytuacji zawodowej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej na adres dhi@dhi.waw.pl. Wspólna komisja ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozmów z kandydatami w razie potrzeby. Termin zgłoszeń pisemnych upływa 15 stycznia 2021 roku.

Warunki i obowiązki

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę konkursową, otrzymają stypendium w wysokości 4.500 PLN dla doktorantów (aspirantów) i 6.500 PLN dla naukowców z tytułem odpowiadającym stopniowi doktora (tj. kandydata nauk) oraz zakwaterowanie w pokojach gościnnych IH PAN w czasie pobierania stypendium. W szczególnych przypadkach możliwe jest zakwaterowanie także członków rodzin Stypendystów przez cały okres albo część tego okresu. Stypendyści będą zobowiązani do regularnego uczestnictwa w pracach naukowych w ramach zakładów, pracowni i projektów badawczych IH PAN i NIH zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Wyniki

Decyzje wspólnej komisji IH PAN i NIH zostaną podane do wiadomości Kandydatów w ciągu tygodnia od zamknięcia konkursu.

Ogłoszenie

Zgoda na przetwarzanie danych

25
sty
Wykład
Prof. Dr. Susanne Schattenberg: Leonid Brezhnev as Statesman and Performer
Czytaj więcej